baner

Autor: redakcja UMJG

18.5.2022 - 9:27

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPEWNIŁY ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 60 dni.
NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, na jego wniosek.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
    • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
    • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
    • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
    • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.


Weryfikacja danych przez gminę


Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.
W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane jest z dołu, po wydaniu decyzji administracyjne i obejmuje okres od dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy (nie wcześniej niż od 24 lutego) do dnia złożenia wniosku.


Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:
    • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II nr 7, I piętro, pokój 107, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00
    • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego
    • drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne 40” na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II 7
58-506 Jelenia Góra

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 


Podstawa prawna:
    1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583
    2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000605
    3. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000608

Ważne!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez osoby przyjęte do zakwaterowania warunków określonych w art. 1 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. posiadanie obywatelstwa ukraińskiego lub status małżonka obywatela Ukrainy, oraz udokumentowanie przybycia z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. 

Załączniki:
    1. Wniosek o dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.
    2. Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.
    3.Ankieta weryfikacyjna.
    4. Oświadczenie obywatela Ukrainy do weryfikacji wniosku.
    5. Klauzula RODO.