Świadczenie dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem- wnioski

Autor: redakcja UMJG

3.2.2023 - 13:35

Świadczenie dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem- wnioski

ŚWIADCZENIE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH OGRZEWANYCH GAZEM

Informacja i składanie wniosków:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

Al. Jana Pawła II 7  

parter - pokój nr 12,  w godz. od 9.00 do godz. 14.00

e-mail: sekretariat@mops.jelenia-gora.pl

Od miesiąca stycznia 2023 r.  dostępne jest nowe świadczenie dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem.

Aby otrzymać ww. świadczenie należy łącznie:

- ogrzewać swoje gospodarstwo domowe paliwem gazowym,

- zgłosić lub wpisać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ogrzewanie gazowe jako ogrzewanie główne w swoim gospodarstwie domowym, do dnia 21.12.2022 r. lub po tym dniu w przypadku zgłoszenia po raz pierwszy,

- być odbiorcą paliwa gazowego, tj. ponosić koszty jego zakupu zgodnie z fakturą i okazać potwierdzenie zapłaty,

- zamieszkiwać pod adresem do którego dostarczone jest paliwo gazowe do ogrzewania.

Świadczenie to nie ma określonej ustawowo kwoty, a będzie stanowić refundację podatku VAT w kwocie z faktury za dostarczenie gazu. Refundacja podatku VAT nastąpi z faktur za gaz zużyty w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  O zwrot podatku VAT można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i każdej kolejnej faktury za paliwa gazowe w ww. okresie. Refundacji podlega podatek VAT od paliw gazowych tj.  gaz ziemny dostarczany za pomocą sieci gazowej do celów ogrzewania mieszkania.

UWAGA!

Refundacja nie dotyczy skroplonego gazu LPG ani ogrzewania dostarczanego z sieci miejskiej

Wniosek o refundację podatku VAT można złożyć osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wyżej podany adres nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dnia od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2.100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1.500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, czy dodatek osłonowy.

W  przypadku złożenia pierwszego wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.
  • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy składającego wniosek przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 W przypadku przyznania refundacji podatku VAT zostanie przesłana informacja na adres e-mail wskazany we wniosku.

WNIOSEK 

KLAUZULA RODO