baner

Autor: redakcja UMJG

27.10.2022 - 9:06

Samochód dla ZST "Mechanik"

Projekt  pn.: "Szkolimy Zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach" RPDS.07.02.03-02-0003/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  

Okres realizacji projektu: od 30.11.2018 – 31.12.2022 r. Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Całkowita wartość projektu: 4 453 365,48 zł

Kwota dofinansowania: 3 696 348,75 zł

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia w jeleniogórskich szkołach ponadpodstawowych umożliwiająca dostosowanie ich oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców, uczestników dalszego procesu edukacyjnego oraz osób niepełnosprawnych.

Cel powyższy zostanie osiągnięty poprzez doposażenie pracowni w 9 jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w nowoczesny sprzęt w tym TIK, specjalistyczne wyposażenie i oprogramowanie do wspomagania uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, nowoczesne i specjalistyczne wyposażenie do pracowni zawodowych, dostosowanie infrastruktury szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podniesienie efektywności energetycznej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych.

Grupę docelową projektu stanowią:
    • Zespołu Szkół Technicznych Mechanik,
    • Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych,
    • Zespołu Szkół Ekonomiczno- Turystycznych,
    • Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
    • Zespołu Szkół Elektronicznych,
    • I Liceum Ogólnokształcące,
    • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
    • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
    • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
W dniu 27.10.2022 r w ramach doposażenia nowoczesnej pracowni mobilnej diagnostyki pojazdów samochodowych, w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze zakupiono  samochód marki KIA PIACANTO (wartość zakupu 59 000 brutto). Uczniowie, wykorzystując zakupiony samochód będą mieli możliwość nauki dokonywania kompleksowej diagnozy samochodowej dotyczącej samochodu w pełni sprawnego. Nauczą się wykorzystywać sprzęt do diagnozy pojazdów samochodowych i określać standardy ich pracy i eksploatacji. Doposażenie pracowni mobilnej diagnostyki pojazdów samochodowych w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju kwalifikacji  i kompetencji uczniowskich w zakresie rozwoju przemysłu i rynku samochodowego, technologii oraz rozwiązań stosowanych obecnie na masową skalę w branży auto-moto. 

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image