konsultacje

Autor: redakcja UMJG

29.8.2022 - 14:05

Konsultacje dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jelenia Góra”.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jelenia Góra”, w terminie od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia 13 września 2022 r.

Z treścią dokumentu zapoznać się można:
1) w Wydziale Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra,
ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pok. 207 :
◦ od poniedziałku do środy w godzinach: 7:30 – 15:30,
◦ w czwartki w godzinach 7:30 – 16:30,
◦ w piątki w godzinach 7:30 – 14:30,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Jelenia Góra, pod adresem:
https://bip.jeleniagora.pl/artykul/178/17451/konsultacje-spoleczne

Opinie oraz uwagi do projektu ww. dokumentu można składać wyłącznie na „Druku do
konsultacji społecznych” w dniach 23.08.2022 r. – 13.09.2022 r.:
• drogą elektroniczną na adres: srodowisko_um@jeleniagora.pl, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
• pocztą tradycyjną – na wskazany adres korespondencyjny:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra.

Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta
Jeleniej Góry.

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu „Aktualizacja projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jelenia Góra” upływa
z dniem 13.09.2022 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez
rozpatrzenia.

link do konsultacji