las

Autor: redakcja UMJG

8.6.2021 - 15:24

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024
Prezydent Miasta Jeleniej Góry powołując się na pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.05.2021 r. nr NRŚ-RŚ.7537.21.2021.IK uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju           w latach 2020–2024”.
Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.
Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.
Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.
W związku z powyższym uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu do:
    • wstępu na teren lasów; 
    • założenia w lasach powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku; 
    • dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. 
Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.