baner

Autor: redakcja UMJG

8.7.2022 - 9:16

Egzamin ósmoklasisty sesja majowa 2022 r. Jak wyglądają wyniki jeleniogórskich szkół podstawowych w porównaniu ze sobą i szkołami w innych miastach Dolnego Śląska.

Analizując wyniki egzaminów ósmoklasistów jeleniogórskich szkół podstawowych nie sposób jest je uśredniać tworząc tzw. „średnie ze średnich” procentowych wyników prawidłowo wykonanych zadań między przedmiotami, z których uczniowie byli egzaminowani.

Najbardziej wiarygodnymi będą porównania procentowych rezultatów uzyskanych przez uczniów w określonym przedmiocie między szkołami w mieście w zestawieniu ze średnimi wynikami ósmoklasistów wyliczonymi dla szkół Jeleniej Góry, Dolnego Śląska i kraju. Ogółem w mieście przystąpiło do egzaminu 907 uczniów, z czego standardowe arkusze rozwiązywało 881 abiturientów jeleniogórskich szkół podstawowych. Przedstawiane zestawienia i wykresy opisują trzy egzaminy tj. egzamin z języka polskiego, matematyki, które zdawali wszyscy przystępujący do egzaminu oraz egzamin z języka angielskiego, który zdawała większość tj. 800 uczniów. Porównywanie egzaminów z języka niemieckiego między szkołami nie ma większego sensu z uwagi na nieproporcjonalność liczby zdających w poszczególnych szkołach (jeden, dwóch, trzech uczniów w części placówek do trzydziestu uczniów w innej, wcale nie największej w mieście. Uzyskanie 100% rozwiązania przez jednego ucznia nie jest w żadnym stopniu porównywalne do uzyskanych średnio 58% pozytywnych wyników przez trzydziestu uczniów.

Placówka SP w ZSK    u św. Pankracego
SP10
 
SP11 SP2 SP3 Kraj SP6 Miasto SP5 SP7 Dolny Śląsk SP8 SP15 SP13
język polski  80,00% 65,00%
64,00%
 
63,00% 60,00% 60,00% 59,00% 59,00% 58,00% 58,00%
58,00%
 
56,00% 55,00% 45,00%

Liderem poszczególnych porównań niewątpliwie jest Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego uzyskując niekwestionowaną, najwyższą pozycję w egzaminie z języka polskiego i z matematyki. Nauczyciele tej szkoły stwierdzają, że wyniki egzaminu ósmoklasisty katolickiej szkoły podstawowej bardzo ich cieszą. Dowodzą one, że nauka i wychowanie idą w parze. Pokazują także, że społeczność szkolna zdała egzamin odpowiedzialności podczas zdalnego nauczania. Pasja nauczycieli oraz ambicja w poznawaniu uczniów pozwoliły wszystkim ósmoklasistom szkoły osiągnąć sukces na miarę ich możliwości i marzeń.

Placówka SP w ZSK u św. Pankracego
 
SP2 SP10 SP11 Kraj SP6 Dolny Śląsk Miasto SP8 SP13 SP15 SP3 SP5 SP7
matematyka 77,00% 66,00%

66,00%

63,00% 57,00% 56,00%
55,00%
 
54,00% 51,00% 43,00% 41,00%

38,00%

35,00% 35,00%

Tuż obok, zdecydowanie powyżej średniej kraju, województwa czy miasta w różnej konfiguracji pojawiają się: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej Curie, Szkoła Podstawowa nr 11 im . Fryderyka Chopina oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego. Dyrekcja SP2 oraz przedstawiciele grona pedagogicznego wskazują, że na sukcesy szkoły niewątpliwie maja wpływ: 
-realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowanych w ramach kół zainteresowań, projektów unijnych, indywidualnych programów nauczania,
-udział uczniów z zajęciach tematycznych warsztatowych, projektach naukowych przy współpracy z ośrodkami nauki i kultury,
-organizacja wycieczek i wyjazdów klasowych tematycznych stwarzających uczniom możliwości rozwoju,
- organizacja i udział uczniów w bogatej ofercie konkursów na poziomie szkolnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- bieżąca praca nauczycieli z uczniami, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i innych form wsparcia.
Dyrektor SP 10 zaznacza, że pozytywny wpływ na osiągane wyniki mają kompetencje, poziom awansu zawodowego nauczycieli oraz ich wysoki stopień zaangażowania w dydaktykę i wychowanie dzieci i młodzieży. Pozytywnie wpływają zapewne tzw. godziny do dyspozycji dyrektora, które są przeznaczane na rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych. Dodaje jednak, że na wyniki osiągane przez uczniów negatywnie wpływa niedostateczna ilość zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
Z pewnością negatywnie, na wyniki osiągnięte przez uczniów, wpłynęły miesiące izolacji i nauki zdalnej. Wiąże się z tym wiele problemów dydaktycznych i wychowawczych i te argumenty podnoszone są przez wielu nauczycieli i dyrektorów wszystkich szkół. Mówi się o długich okresach pandemii i nauki zdalnej uniemożliwiających nauczanie stacjonarne i bezpośredni kontakt z uczniem, o bardzo częstych w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 kwarantannach dla całych zespołów klasowych i nauczycieli, dużej absencji nauczycieli a także spadku motywacji uczniów do nauki.

Placówka SP11 SP w ZSK u św. Pankracego
 
SP2 SP10 SP6 Dolny Śląsk SP15 Miasto Kraj SP5 SP3 SP7 SP13 SP8
język angielski 79,00% 78,00% 76,00% 75,00% 72,00% 68,00% 67,00% 67,00% 67,00% 66,00% 57,00% 54,00% 54,00% 52,00%

Ugruntowaną pozycję oscylującą w pobliżu wymienianych wcześniej średnich zajmuje Szkoła Podstawowa nr 6 im Włodzimierza Puchalskiego. W szkołach, których wyniki wypadły poniżej średnich podkreśla się negatywny wpływ dwóch lat pandemii , zdalnego nauczania, licznych kwarantann, oraz izolacji, które miały wpływ na poziom wyników. Podobnie mówi się o licznych i długich absencjach zarówno nauczycieli jak i uczniów. Jako kolejny powód to braki nauczycieli wielu specjalności na rynku pracy  gotowych do podjęcia pracy w ciągu roku szkolnego uniemożliwiające zapewnienie stałych zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Liczna grupa zdających posiada opinię oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznych.  Wielu uczniów korzystało z dostosowań, w tym liczna grupa z dysleksją. W SP8 na pięć klas ósmych kończyły dwie klasy integracyjne. Były też jednak sukcesy. Jednym z nich był fakt, że po raz pierwszy niewielka grupa uczniów tej szkoły przystąpiła do egzaminu z języka niemieckiego osiągając wysoki wynik w stosunku do kraju, powiatu i województwa – 76% ( kraj 50%). W szkole Podstawowej nr 13 w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego wyniki tegorocznych egzaminów były wyższe: jęz. angielski o 2%, matematyka o 12%. Wzrost ten nastąpił dzięki dodatkowym godzinom przydzielonym klasom ósmym z projektu unijnego, godzin dyrektorskich oraz godzin w ramach MEiN. W wielu opiniach mówi się także o tym, że środowisko rodzinne niektórych uczniów, które w tym czasie miało większy wpływ na sytuację dydaktyczną, wychowawczą i motywacyjną dzieci niż szkoła. Uczniowie zdający w tym roku szkolnym egzamin posiadali też niższy potencjał wynikający ze słabszego kontaktu z nauczycielami, środowiskiem szkolnym co w połączeniu z nauką zdalną przyczyniło się niewątpliwie do słabych wyników. Pozytywne efekty to m.in. zaangażowana praca nauczycieli w zajęcia dodatkowe i fakultety w celu wyrównywania braków uczniów i słabej sferze poznawczo – motywacyjnej oraz coraz większa biegłość nauczycieli w obsłudze urządzeń technologii informacyjnej, która zapewne przyda się w przyszłości nie tylko w nauczaniu zdalnym ale i w bieżącej stacjonarnej pracy nauczycieli oraz wzrost kultury technicznej uczniów przy posługiwaniu się sprzętem informatycznym.

W kontekście wszelkich porównań warto spojrzeć jak wyglądają osiągnięcia egzaminacyjne młodzieży jeleniogórskich podstawówek w zestawieniu z wynikami ich koleżanek i kolegów z innych miast Dolnego Śląska.
I tak w zakresie języka polskiego - uczniowie jeleniogórskich szkół uzyskali wyniki wyższe (58,81%) niż ich rówieśnicy z woj. dolnośląskiego (58%). Wśród porównywanych miast lepiej zaprezentowali się uczniowie z Lubina (59,64%).
Uczniowie dolnośląskich szkół uzyskali wynik gorszy (58%) od rówieśników w skali kraju (60%).

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022  - stan na 05.07.2022 r.  Język polski.

Miasto Kraj Lubin Jelenia Góra Dolny Śląsk Kłodzko  Bolesławiec Legnica Wałbrzych
Liczba uczniów 478110 1050 907 34074 394 522 1257 1085
Język polski % 60,00 59,64 58,81 58,00 56,74 55,45 55,15 52,65

Opracowane na podstawie danych OKE we Wrocławiu.

Zdając matematykę - jeleniogórzanie osiągnęli wynik 54,13%, który jest porównywalny do średniej woj. dolnośląskiego (55%) i niższy od średniej kraju (57%). Ósmoklasiści z Lubina jako jedyni z porównywanych miast przekroczyli średnią województwa i kraju (58,51%).

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022  - stan na 05.07.2022 r.  Matematyka.

Miasto Lubin Kraj Dolny Śląsk Jelenia Góra Bolesławiec Legnica Kłodzko Wałbrzych
Liczba uczniów 1050 477988 34063 907 523 1255 393 1084
Matematyka % 58,51 57,00 55,00 54,13 52,84 52,07 51,15 45,43

Opracowane na podstawie danych OKE we Wrocławiu.

Język angielski - jeleniogórscy uczniowie osiągnęli wynik 66,76%, który jest porównywalny do średniej kraju (67%) i niższy od średniej województwa dolnośląskiego (68%). Rówieśnicy z Lubina i Bolesławca osiągnęli wyniki wyższe od średniej województwa i kraju.

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022  - stan na 05.07.2022 r.  Język angielski.

Miasto Lubin Bolesławiec Dolny Śląsk Legnica Kraj Kłodzko Jelenia Góra Wałbrzych
Liczba uczniów 1039 457 33049 1271 471063 377 833 1087
Język angielski % 71,29 70,79 68,00 67,70 67,00 66,91 66,76 60,33

Opracowane na podstawie danych OKE we Wrocławiu.
 

 

 

Galeria
Image
Image