baner

Autor: redakcja UMJG

11.7.2022 - 8:36

Egzamin maturalny w jeleniogórskich ogólniakach i technikach – jak wypadł w 2022 r.?

Wiodącą szkołą w grupie liceów ogólnokształcących, w której 123 absolwentów uzyskało najwyższą zdawalność matury w tym roku jest II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida (ZSO nr2). Nie zdało tylko dwóch uczniów z matematyki i będą mogli poprawić ten egzamin w sesji sierpniowej. 100% zdanych egzaminów z języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki, tak, tak to budzi szacunek… tak dla uczniów jak i ich nauczycieli spoglądając na wyniki uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych w mieście.

Wyniki egzaminów maturalnych w II LO cieszą nauczycieli, uczniów i ich rodziców.  Jeszcze bardziej cieszą wyniki poszczególnych uczniów mierzone w skali centylowej. Ponad 80 % absolwentów lokuje się w najwyższych grupach centylowych. Uzyskane wysokie wyniki i ich miejsce w skali centylowej bardzo dobrze prognozują ich przyjęcia na prestiżowe kierunki znanych i uznanych uczelni w kraju i zagranicą. Budującym jest to, że wielu uczniów osiągnęło poziom marzeń - 100% wynik praktycznie ze wszystkich lub prawie wszystkich przedmiotów. 

Centyle na maturze są niezwykle istotne dla uczniów, którzy chcą kontynuować edukację podejmując studia, a tych w liceach jest przecież zdecydowana większość. Skala centylowa jest nie bez znaczenia dla tych, którzy chcą porównać swój wynik z wynikami ogólnopolskimi. Uczniowie otrzymują świadectwo dojrzałości, na którym widnieją wyniki. Na świadectwie są one oznaczone w procentach prawidłowo rozwiązanych zadań i postawionych problemów. Dostępne są również rezultaty w skali centylowej. Wyraża ona odsetek liczby maturzystów, którzy osiągnęli taki sam wynik, jak zdający, którego analizowane jest świadectwo. Za jego sprawą w prosty sposób można sprawdzić, ile osób zdało maturę z danego przedmiotu, a ile osób otrzymało niższy wynik. Chodzi więc o ocenę i porównanie osiągnięć na tle innych absolwentów. Jak to działa? Jeśli wynik skali centylowej Krzysztofa Kowalskiego wynosi 60 procent, to oznacza, że 59 procent wszystkich maturzystów w całym kraju, którzy przystąpili w tym roku do egzaminu z danego przedmiotu, napisało go gorzej od Krzysztofa. To również wskaźnik, że 31 procent napisało egzamin dojrzałości z danego przedmiotu lepiej.
W poniższej tabeli zestawiono w najprostszy sposób szkoły od najwyższego wskaźnika zdawalności podanego w procentach do najniższego. Wszelkie inne bardziej skomplikowane porównania i analizy będą zapewne prezentowane na spotkaniach rad pedagogicznych w celu wyciągnięcia wniosków w zakresie lepszego przygotowania kolejnych roczników maturzystów.  

W Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego (LO w ZSK u św. Pankracego) maturzyści  generalnie osiągnęli bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego. Społeczność szkoły od momentu powstania placówki „zdawała” po raz trzeci maturę ze znakomitym efektem. Z danych uzyskanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) wynika, że w tym roku spośród jeleniogórskich liceów w podstawie szkoła otrzymała najwyższy wynik z: matematyki - 77 %, języka niemieckiego - 79 %.
W rozszerzeniu z: języka polskiego - 78 %; chemii - 48 %; biologii 58 %; historii - 50 %. To wielki sukces! Ogólny wynik zdawalności matury w szkole wyniósł: 96 % co czyni go drugim wynikiem w mieście. Grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły zaprasza do podejmowania nauki w tym liceum. Wyniki egzaminu maturalnego pokazują, że nauczyciele dobrze przygotowują do matury a tym samym do podejmowania studiów a atmosfera sprzyja uzyskiwaniem wysokich wyników. Nauka w małych grupach kameralnej szkoły przynosi konkretne efekty.

Tegorocznym zaskoczeniem dla społeczności szkoły była duża liczba niezdanych egzaminów (10 z matematyki, 1 z języka polskiego i 1 z języka angielskiego) na 200 maturzystów zdających w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego (I LO) czyniąc 94% wskaźnik zdawalności matury lokując tym samym szkołę na trzecim miejscu. Na pracę i wyniki maturzystów największy wpływ miała pandemia i liczne kwarantanny (przyczyny uzyskiwania gorszych niż zazwyczaj wyników wymieniane są praktycznie przez nauczycieli wszystkich szkół). Z matematyką słabiej poradzili sobie uczniowie klasy humanistycznej, którzy w warunkach nauczania zdalnego nie potrafili się zmobilizować do samodzielnego wysiłku. Na ich wyniki ma też wpływ niska frekwencja w dużej mierze związana z licznymi zachorowaniami i koniecznością odbywania kwarantanny. Wszyscy uczniowie, którzy nie zdali egzaminu mają prawo do sierpniowej poprawki.

Mimo trudnych warunków pandemicznych, odnotowano sporo bardzo  dobrych wyników, w tym w wybranych egzaminach rozszerzonych. Zdecydowana większość uczniów I LO przy ogromnym wysiłku i wsparciu nauczycieli dała sobie jednak radę w tych skomplikowanych okolicznościach.
Trzeba też zwrócić uwagę na to, że był to bardzo liczny rocznik i w rekrutacji trzy lata temu liceum, jako największa szkoła w mieście (dysponująca wówczas możliwością przyjęcia większej ilości uczniów z racji zakończenia działalności Gimnazjum w ZSO nr 1, a tym samym mająca wiele wolnych pomieszczeń w budynku – czego nie mogły zaoferować pozostałe licea). Tak więc szkoła odpowiedziała na zapotrzebowanie środowiska i przyjęła uczniów ze słabszymi wynikami, tworząc tym samym miejsce nauki dla uczniów także i z okolic naszego miasta i sąsiednich miejscowości. Dla nauczycieli sporym wyzwaniem było wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności licealistów w tak zróżnicowanych klasach. 
Dodatkowym obciążeniem i wyzwaniem było stworzenie właśnie w tej szkole klas przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy. Z satysfakcją należy stwierdzić, że społeczność ILO sprostało temu zadaniu.
Jako jedyne liceum w Jeleniej Górze zapewnia uczniom możliwość nauki w klasach z trzema rozszerzeniami, co daje im większe szanse w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie. Dotychczasową wysoką jakość pracy szkoły potwierdzają sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W tym roku tylko uczniowie I LO zdobyli w ten sposób indeksy na wybrane przez siebie uczelnie.

W Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych (ZSET) liczba uczniów obecnie zdających egzamin maturalny była porównywalna w porównaniu do roku ubiegłego. Wyniki tego egzaminu są wyższe przy podobnej zdawalności. Pozytywny wpływ na w/w sytuację i wyniki miały:
- dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych realizowane w ramach projektów unijnych, 
- duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli w nadrobieniu zaległości powstałych w trakcie kształcenia on-line. 

W Zespole Szkół Elektronicznych (ZSE) rok szkolny 2021/22 to powolny powrót do normalności, po niemal dwóch latach pandemii. W pierwszym semestrze część oddziałów, nawet kilkakrotnie wysyłana była na nauczanie zdalne, wielu uczniów przebywało na kwarantannie, co zdecydowanie przełożyło się negatywnie na efekty nauczania. Tradycyjnie najtrudniejszy dla maturzystów(choć dla umysłów ścisłych), okazał się egzamin z matematyki. Nauczycieli „Elektronika” cieszą i satysfakcjonują wysokie wyniki wielu, jednak niestety nie większości, uczniów prognozujące ich przyjęcie na studia, mimo problemów z rozwiązaniami trudnych zadań. Niepokoi jednak niższa niż w roku ubiegłym zdawalność i automatycznie niższa pozycja względem innych szkół.  

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (ZSOiT) wyniki matury 2022pojedynczych uczniów, lub ich grup, mimo że na pierwszy rzut oka  nie odbiegają specjalnie od wyników z zeszłego roku to globalnie w zakresie całej szkoły są od ubiegłorocznych niższe. W dalszym ciągu widoczne są niższe efekty nauczania zdalnego. Sami uczniowie przyznają, że nie zawsze przykładali się do zajęć , bo nie było takiej kontroli jak na lekcjach w trybie stacjonarnym – samodyscyplina jednak nie zadziałała. Czynnikiem wpływającym na niezdanie matury jest długi czas trwania nauczania zdalnego (2 lata) zarówno w kształceniu ogólnym, jak i zawodowym, które uczniowie musieli w krótkim czasie uzupełnić. 

Z analizy wyników maturalnych w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” (ZST_M) przy tegorocznej zdawalności 72% (znacznie wyższej niż ubiegłoroczna - 63%) 16 uczniów ma prawo przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej 2022 natomiast tylko 3 osoby  nie zdało bez możliwości sierpniowej poprawki (tzn., że z co najmniej dwóch przedmiotów obowiązkowych  otrzymali mniej niż 30 %). Pośród niezdanych egzaminów znów prym wiodła matematyka. W opinii dyrekcji szkoły tegoroczny wynik matury jest przyzwoity, a po sesji poprawkowej zapewne będzie o wiele lepszy. Przy analizie wyników egzaminu maturalnego w tej placówce,  należy uwzględnić profil ucznia i absolwenta ”Mechanika”- tj. osób ukierunkowanych głównie na kształcenie zawodowe. W związku z powyższym trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż dla nich głównym celem  są egzaminy zawodowe, a nie egzamin maturalny. Biorąc pod uwagę nauczanie zdalne podczas pandemii COVID-19 oraz wyniki matur z lat 2020 i 2021 podjęte zostały w szkole działania mające na celu rozwój kompetencji matematycznych co zaowocowało mimo wszystkich przeciwności losu przyzwoitymi wynikami w tym roku szkolnym. 
W Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego (ZSRA)  egzamin maturalny zdawało 45 absolwentów (Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum). Ogólna zdawalność uczniów wyniosła 57,7% i jest to ogromny sukces szkoły w porównaniu do roku ubiegłego (32,50). Na zdecydowanie wyższą tegoroczną zdawalność składa się wynik LSP (60%) oraz Technikum (57%). Najwyższe wyniki uczniowie osiągnęli z pisemnego języka polskiego (97,7%); z języka niemieckiego (83,3%) oraz języka angielskiego (83,7%). Analiza wyników egzaminu maturalnego wskazuje, że słabą stroną uczniów jest… znów matematyka (64,4%). Na poprawę ogólnego wyniku szkoły o 22,2% w stosunku do roku poprzedniego złożyło się wiele działań, min.: udział maturzystów w zajęciach w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach", na których przygotowywani byli do matury z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonych. W ramach tego samego projektu organizowane były także dodatkowe zajęcia z matematyki.

W Zespole Szkół Przyrodniczo Usługowych (ZSPUiBS) do egzaminu maturalnego przystąpiło 50 tegorocznych absolwentów. Niestety w dalszym ciągu  jest niska zdawalność egzaminu z matematyki, wręcz drastycznie spada w porównaniu do roku ubiegłego. Tylko 15 absolwentów otrzymało świadectwo maturalne. Natomiast 22 osoby mogą przystąpić do poprawki sierpniowej z matematyki i 1 z języka angielskiego. Pośród wszystkich maturzystów 5 uczniów otrzymało 29 % punktów z matematyki, będą się zgłaszać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w celu sprawdzenia prac i ewentualnej weryfikacji liczby punktów. W porównaniu do egzaminów próbnych widoczny jest wzrost ilości zdobytych punktów zwłaszcza z języka polskiego i matematyki. Jednak to podobnie jak w innych szkołach egzamin z matematyki powoduje najwięcej problemów uczniom ZSPUiBS.

W opinii nauczycieli Zespołu Szkół Licealnych i zawodowych nr 2 (ZSLiZ nr 2) na wyniki matur znaczący wpływ miała pandemia.  Problemy z połączeniem internetowym w domu podczas zdalnego nauczania. Również niska frekwencja uczniów na zajęciach spowodowana zachorowaniem  przyczyniła się do słabych wyników. Niepokojącym jest fakt uzyskania najniższej zdawalności w szkole od kilku lat 2020 (23%), 2021 (32,50%) oraz najniższej zdawalności pośród jeleniogórskich liceów i techników; obecnie (19%). Mimo wielu argumentów próbujących usprawiedliwić istniejący stan rzeczy potrzebna jest głęboka refleksja nad tym co się wydarzyło i dyskusja jak również konieczność znalezienia skutecznych rozwiązań prowadząca do uzyskania pozytywnych wyników matury w większym zakresie niż jest to w chwili obecnej. Dyskusje takie na pewno odbędą się także w trakcie spotkań rad pedagogicznych i w innych gremiach szkolnych poszukiwania konstruktywnych rozwiązań i wdrożenia ich w celu poprawy opisywanego stanu wyników również w innych szkołach ponadpodstawowych. 

Tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia i skuteczności przy przyjęciach na wymarzone kierunki studiów oraz przy podejmowaniu pracy na interesujących ich stanowiskach pracy. Gronom pedagogicznym i przyszłym maturzystom – solidnego, systematycznego i gruntownego przygotowania do egzaminów oraz jak najlepszych wyników kolejnych matur.
 

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image