konsulatacje

Autor: redakcja UMJG

18.3.2024 - 15:21

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034

Zapraszam do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034 opracowywanej w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

Zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324), projekt Strategii podlega konsultacjom z:

•    mieszkańcami Jeleniej Góry,
•    lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, 
•    sąsiednimi gminami i ich związkami,
•    Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie - Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i sugestii do projektu Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034, będącej najważniejszym dokumentem wielowymiarowego planowania perspektywicznego miasta, w którym określone zostały m.in. kierunki rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, cele strategiczne i operacyjne, misja, wizja oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej dotyczący kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście.

Konsultacje prowadzone są w terminie od dnia 18 marca 2024 r. do dnia 22 kwietnia 2024 r.

Uwagi, opinie i sugestie do projektu Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034 należy zgłaszać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego w wersji papierowej i elektronicznej - interaktywnej.

1.    Wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji, w następujący sposób:

•    osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu tj.:
- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,
- czwartek: 7:30-16:30,
- piątek: 7:30-14:30,

•    za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl

•    za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap) na adres: UMJG/SkrytkaESP

•    drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra.

Bez względu na wybrany sposób dostarczenia formularza konsultacyjnego, decyduje data jego wpływu do Urzędu Miasta Jelenia Góra.


2.    Formularz konsultacyjny w wersji elektronicznej-interaktywnej dostępny jest pod adresem: 

https://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/634637/lang-pl

Po wypełnieniu formularza należy wybrać pole „wyślij” w celu jego zarejestrowania.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034 wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest w czasie trwania konsultacji:

•    w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu tj.:
- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,
- czwartek: 7:30-16:30,
- piątek: 7:30-14:30,

•    na stronach internetowych miasta: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra: bip.jeleniagora.pl (zakładki: konsultacje społeczne, ogłoszenia Prezydenta) 
  • na stronie Urzędu Miasta Jelenia Góra: jeleniagora.pl (zakładka: aktualności).

Ponadto, projekt Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034 zaprezentowany zostanie podczas otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:

  • 15 kwietnia 2024 r., godz. 16:00-18:00 w Muzeum Przyrodniczym, ul. Cieplicka 11A, 58-560 Jelenia Góra.   
  • 16 kwietnia 2024 r., godz. 14:00-16:00 w Jeleniogórskim Centrum Kultury filia Muflon - sala widowiskowa, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra,
  • 17 kwietnia 2024 r., godz. 16:00-18:00 w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” - sala konferencyjna, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra,

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i sugestie do projektu Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034:

a.    niedotyczące zakresu konsultacji, tj. niezwiązane z projektem Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034,
b.    z datą wpływu po dniu 22 kwietnia 2024 r.,
c.    niepodpisane imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej uwagę, opinię i sugestię,
d.    przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.

Załączniki:
1. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034
2. Formularz konsultacyjny

Szczegółowe informacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034 udzielane są w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra, tel. 75 75 46 126, e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl

 

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”