Ważna informacja dot. licencji przewozu osób

Autor: redakcja UMJG

15.2.2024 - 9:16

Ważna informacja dot. licencji przewozu osób

Dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:


1) samochodem osobowym
2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
3) taksówką


Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123) Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że przedsiębiorcy posiadający licencję wydaną przed dniem
17 września 2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz,
jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz) tj.:


 - zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - oryginał;
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (kserokopia i oryginał do wglądu);
- orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań psychologicznych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (kserokopia i oryginał do wglądu);
- prawo jazdy (kserokopia i oryginał do wglądu);


W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.