Sala Rajców jeleniogórskiego ratusza.

Autor: redakcja UMJG

23.6.2021 - 9:38

Trwa sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Jeleniej Góry

O godz. 9. rozpoczęła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Poniżej podajemy porządek obrad.

 

Sesja odbywa się zdalnie, link do przebiegu obrad podajemy TUTAJ

 

 

PORZĄDEK OBRAD

XXXVI sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry

w dniu 23 czerwca 2021 r., godz. 9:00

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

2. Zmiany porządku obrad.

3. Powołanie sekretarza obrad

4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.

5. Raport o stanie gminy za rok 2020 – druk nr S30.2021

a) prezentacja Raportu o stanie gminy za rok 2020,

b) debata z udziałem radnych i mieszkańców,

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry wotum zaufania –

druk nr 350.2021

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra, sprawozdania

finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra za 2020 rok

(druk nr S22.2021 i S31.2021):

a) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra za 2020 rok,

b) sprawozdanie finansowe,

c) informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra za 2020 rok,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,

e) opinie komisji stałych i klubów radnych,

f) stanowisko Komisji Rewizyjnej,

g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

h) dyskusja.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra za 2020 rok – druk nr 351.2021

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry

z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – druk nr 352.2021

10. Informacje Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.