Prezydent Jerzy Łużniak podczas sesji absolutoryjnej.

Autor: redakcja UMJG

25.6.2020 - 18:28

Sesja Absolutoryjna Miasta Jeleniej Góry

I część

PORZĄDEK OBRAD
XX sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 24 czerwca 2020 r., godz. 9:00

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
 3. Raport o stanie gminy za rok 2019 – druk nr S13.2020.
  - prezentacja Raportu o stanie gminy za rok 2019,
  - debata z udziałem radnych i mieszkańców Jeleniej Góry,
  - projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry wotum zaufania za 2019 rok – druk nr 207.2020.
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra za 2019 rok – druk nr 208.2020.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – druk nr 209. 2020.

II część

 1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra – druk nr 204.2020.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok – druk nr 205.2020.
 3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa
  SARS-CoV-2) – druk nr 206.2020.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 196.XVIII.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
  w sprawie odstąpienia od dochodzenia opłat za dzierżawę gruntów na terenie Miasta Jelenia Góra i nie naliczania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – druk nr 221.2020.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 195.XVIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – druk nr 220.2020.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Jelenia Góra od dnia 1 września 2020 r.– druk nr 202.2020 (wraz z autopoprawką).
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu – druk nr 203.2020.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Jeleniej Góry – druk nr 210.2020.
 9. Projekt uchwały w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości zbytej przez Gminę Jelenia Góra w ramach poprawy stanu zagospodarowania nieruchomości przyległej (PA.0012.10.23.2020)– druk nr 211.2020.
 10. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry (PA.1510.5.2019) – druk nr 212.2020.
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry (PA.1510.4.2019) – druk nr 213.2020.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry (PA.1510.1.2020)– druk nr 214.2020.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok – druk nr 215.2020.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Jeleniej Góry– druk nr 216.2020.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” – druk nr 217.2020.
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” – druk nr 218.2020.
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” – druk nr 219.2020.
 18. Przyjęcie do wiadomości Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jeleniej Góry za rok 2019 – druk nr S14.2020.
 19. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
Wideo
Galeria
Image
Image
Image
Image
Image