Rozpoczęła się LVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Autor: redakcja UMJG

26.10.2022 - 9:05

Rozpoczęła się LVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Rozpoczęła się LVI Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Transmisja na żywo

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043 – druk nr 553.2022
6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok – druk nr 554.2022
7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej – druk nr 547.2022
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jelenia Góra” - druk nr 542.2022
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadanie służące
ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - druk
nr 543.2022
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadanie służące
ograniczeniu niskiej emisji dla najemców lokali mieszkalnych będących w zarządzie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze - druk nr 544.2022
11. Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze publicznej na terenie Miasta Jelenia Góra -
druk nr 545.2022
12. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok – druk
nr 548.2022
13. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2023 rok – druk
nr 546.2022
14. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego – druk nr 550.2022
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jeleniej
Górze przy ulicy Karola Miarki – druk nr 549.2022
16. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze nazwy ulicy - Rumiankowa – druk nr 551.2022
17. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze nazwy ulicy – Mniszkowa – druk nr 552.2022
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
19. Sprawy różne:
a) Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok złożonych
Prezydentowi Miasta.
b) Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok złożonych
Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
20. Zamknięcie sesji.