Rozpoczęła się LIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Autor: redakcja UMJG

24.8.2022 - 9:10

Rozpoczęła się LIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Rozpoczęła się LIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry 

transmisja na żywo:
https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/991/rada-miejska-jeleniej-gory.htm

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043 – druk nr 533.2022
6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok – druk nr 534.2022
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra – druk nr 529.2022
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających
siedzibę na terenie Miasta Jelenia Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2022 r. - druk nr 517.2022
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Jelenia Góra od
dnia 1 września 2022 r. - druk nr 518.2022
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez
samorządowe jednostki budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku –
druk nr 528.2022
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jeleniej
Góry – druk nr 530.2022
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć udzielanych dyrektorom,
wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i
placówkach oświatowych, zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli – druk nr 531.2022
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania,
ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia
wysokości opłaty dodatkowej – druk nr 532.2022
14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – druk
nr 535.2022
15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie sesji.