baner

Autor: redakcja UMJG

29.6.2022 - 9:03

Rozpoczęła się LI Sesja Rady Miejskiej

PORZĄDEK OBRAD
LI sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 29 czerwca 2022 r. godz. 9:00 w Ratuszu w sali nr 15


1. Otwarcie sesji.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022 – 2043 – druk nr 514.2022
6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok – druk nr 515.2022
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej i regionalnej
na terytorium Ukrainy – druk nr 516.2022
8. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze nazwy ulicy – św. Brata Alberta – druk nr
504.2022
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jeleniej Góry – druk nr
508.2022
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
Żłobek Miejski w Jeleniej Górze – druk nr 505.2022
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w
Żłobku Miejskim w Jeleniej Górze – druk nr 506.2022
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z siedzibą na terenie Miasta Jelenia Góra, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – druk nr 503.2022
13. Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry – druk nr 513.2022
14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uhonorowania Romana Dmowskiego poprzez nazwanie jego imieniem ronda przy ul. Złotniczej (PA.152.2.2021) – druk nr 507.2022
15. Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” – druk nr 509.2022
16. Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” – druk nr 510.2022
17. Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra” – druk nr 511.2022
18. Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Jelenia Góra – druk nr 512.2022
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie sesji.

LINK DO TRANSMISJI LIVE