rekrutacja do szkół i przedszkoli2021/2022

Autor: redakcja UMJG

24.2.2021 - 14:01

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych i do publicznych przedszkoli:

1. PRZEDSZKOLA

Zarządzenie Nr 0050.775.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli publicznych.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli rozpocznie się 15 marca 2021 r. W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, rodzic lub opiekun prawny będzie mógł złożyć wniosek do 31 marca 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 26 kwietnia 2021 r.


Nabór elektroniczny do przedszkoli publicznych w Jeleniej Górze na rok szkolny 2021/2022


Punkty naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, w których dzieci objęte będą wychowaniem przedszkolnym w Mieście Jelenia Góra:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Józefa Piłsudskiego 32;

 2. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Krasickiego 6;

 3. Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Zjednoczenia Narodowego 15;

 4. Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze, 
  ul. Fryderyka Chopina 4;

 5. Miejskie Przedszkole Nr 13 w Jeleniej Górze, ul. Mieczysława Karłowicza 13;

 6. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2;

 7. Miejskie Przedszkole Nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze, ul. Karola Kurpińskiego 2;

 8. Miejskie Przedszkole Nr 27 „Okrąglaczek” w Jeleniej Górze, ul. Juliana Tuwima 12.

 

ETAPY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzaj czynności

Termin przeprowadzenia rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Publikacja oferty przedszkoli publicznych

05.03.2021 r. 8:00 –  
07.06.2021 r. 14:00

05.03.2021 r. 8:00 –  
07.06.2021 r. 14:00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

15.03.2021 r. godz. 8.00 – 31.03.2021 r. godz.13.00

17.05.2021 r. godz. 9.00– 24.05.2021 r. godz.13.00

Publikacja wyników rekrutacji i potwierdzanie woli

14.04.2021 r. godz. 8.00 – 21.04.2021 r. godz. 13.00

31.05.2021 r. godz. 8.00 – 07.06.2021 r. godz.14.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26.04.2021 r. godz. 11.00

08.06.2021 r. godz. 11.00

Postępowanie odwoławcze

składanie wniosków 
do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego 
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

I. Konto naboru do przedszkola

Przez konto naboru do przedszkola należy rozumieć zbiór danych osobowych oraz innych, związanych z procesem rekrutacji do publicznego przedszkola w Jeleniej Górze.

 

I.I.Kod dostępu:

 • składa się z:

loginu generowanego przez system;

hasła (co najmniej 8 znaków).

Uwaga: Ważna jest wielkość liter!

 • nadawany jest każdemu dziecku z chwilą przystąpienia do elektronicznego naboru 
  do placówki,

 • należy go przechowywać i chronić przed dostępem innych osób,

 • pozwala zalogować się do systemu rekrutacji, gdzie można:

- zweryfikować lub wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów;

- wybrać przedszkola, tworząc listę preferencji;

- wydrukować kartę zgłoszenia dziecka;

- sprawdzić wyniki rekrutacji;

- sprawdzić informacje o wolnych miejscach w przedszkolach po I naborze.

 

 Gdzie uzyskać kod dostępu?

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci

 

 

biorący po raz pierwszy udział 
w rekrutacji

 

generują kod dostępu 
na stronie rekrutacji, 
po wpisaniu danych osobowych dziecka

 

 

 • w przypadku trudności z wygenerowaniem kodu dostępu należy skontaktować się z Dyrektorem placówki I-go wyboru lub z pracownikami Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Jelenia Góra, tel.: (75) 75 46 370;

 • w przypadku zagubienia kodu dostępu do konta dziecka, należy złożyć uzasadnioną, pisemną prośbę o powtórne jego wydanie:

- w placówce I-go wyboru;

- w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza;

 • w przypadku braku dostępu do Internetu rodzic/prawny opiekun powinien zgłosić 
  się do placówki I-go wyboru.

 

I.II. Logowanie do systemu

Po zalogowaniu na stronę internetową rekrutacji www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl (strona z informacją o placowkach startuje w marcu, a sama rejestracja od 15 marca) i wypełnieniu karty zgłoszenia należy wygenerować elektronicznie kartę zgłoszenia dziecka:

 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów;

 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki (przedszkola) tworząc listę preferencji, tzn. ustalićkolejność placówek, zaczynając od tego, którego wybór jest najważniejszy (placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru);

 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia;

 • wydrukować kartę zgłoszenia (po wydrukowaniu podania dla rodziców/opiekunów prawnych blokowana jest edycja karty zgłoszenia – można ją poprawić tylko w placówce 
  I-go wyboru).

Uwaga:

Po wypełnieniu karty rodzic/opiekun prawny uzyska kod dostępu (login generowany przez system, hasło – ciąg 8 znaków). Po wydrukowaniu karty zgłoszenia dziecka możliwa jest jedynie edycja danych osobowych.

 

Ważne:

W celu wskazania właściwego adresu miejsca zamieszkania należy wybrać właściwy powiat:

 • dzieci zamieszkałe na terenie Jeleniej Góry – powiat Miasto Jelenia Góra;

 • dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jelenią Górą – powiat jeleniogórski lub inny właściwy.

 

II. Wybór placówek publicznych (przedszkoli) w Jeleniej Górze

 • do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat;

 • podziału na grupy dokona dyrektor placówki po zakończeniu rekrutacji;

 • w przedszkolu mogą funkcjonować grupy mieszane wiekowo;

 • zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) do przedszkola mogą zostać przyjęte w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci urodzone od 01.01.2019 r. do 01.03.2019 r. (w wieku 2,5 lat) w miarę dysponowania wolnymi miejscami. W celu zgłoszenia kandydatury dziecka 2,5 letniego należy skontaktować się bezpośrednio z punktem naboru (przedszkolem);

 • do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci urodzone od 31.12.2013 r. do 01.01.2015 r. (dzieci 6-letnie i starsze), które na podstawie ustawy Prawo oświatowe mają odroczony obowiązek szkolny. W celu zgłoszenia kandydatury dziecka podlegającego odroczeniu obowiązku szkolnego należy skontaktować się bezpośrednio z punktem naboru (przedszkolem);

 • elektroniczna rekrutacja do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca;

 • do elektronicznej rekrutacji przystępują dzieci zamieszkałe na terenie Jeleniej Góry;

 • rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które aktualnie korzystają z usług publicznegoprzedszkola i złożyli w tym przedszkolu kartę kontynuacji nie biorą udziału w elektronicznym naborze - dane dziecka wprowadza przedszkole, do którego dziecko uczęszcza;

 • dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jelenią Górą będą  przyjmowane 
  po zakończeniu rekrutacji, w ramach wolnych miejsc wykazanych przez placówki;

 • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyjmowane są głównie do  
  Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2 .

 

 

III. KRYTERIA NABORU i sposób ich dokumentowania

KRYTERIA NABORU na rok szkolny 2021/2022 i sposób ich dokumentowania

 

KRYTERIUM AUTOMATYCZNE

1

miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra (art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)

potwierdzenie zameldowania 
na pobyt stały lub czasowy, umowa najmu mieszkania, akt notarialny potwierdzający własność mieszkania

KRYTERIA PODSTAWOWE

( art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)

 

Lp.

Kryteria

Dokumenty niezbędne potwierdzające spełnianie kryteriów

1

wielodzietność rodziny kandydata*

oświadczenie o wielodzietności

2

niepełnosprawność kandydata*

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

 

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

 

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata*

 

orzeczenie o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

 

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata*

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz 
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata*

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie*

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 
lub akt zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą*

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.)

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

*powyższe kryteria są równorzędne i mają jednakową wartość

 

Kryteria i dokumenty potwierdzające ich spełnienie określone w Uchwale Nr 291.XL.2017
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r., 
ustanowione na podstawie 
art. 131 ust. 4, 5 i 6 w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

 

Lp.

Kryteria

Dokumenty niezbędne potwierdzające spełnianie kryteriów

1

dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziecko 
z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się 
o przyjęcie do przedszkola oraz dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego
 – 32 punkty

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

2

dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczeniu o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

3

zadeklarowanie przez rodzica/opiekuna prawnego korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola/oddziału przedszkolnego, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków powyżej 5 godzin dziennie – 8 punktów

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin)

4

dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Jeleniej Górze i deklarują zamieszkanie w Jeleniej Górze w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego - 4 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące zamieszkania i deklaracji zamieszkania w Jeleniej Górze w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego

5

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym publicznym przedszkolu/szkole -2 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/szkoły, 
do którego aplikuje kandydat

6

w przypadku dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 punkt

oświadczenie o wysokości dochodu na osobę, liczbie osób oraz wysokości dochodu będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

powyższe kryteria podane są według hierarchii ważności i mają różną wartość

 

 

 

 • W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), o którym mowa wyżej oraz kryteriów dodatkowych wynikających z Uchwały 
  Nr 291.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w procesie rekrutacji kryteria te nie będą uwzględniane.

Uwaga:

Zgodnie z art. 4 ustawyz dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) przez:

1) wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Ponadto dla potrzeb rekrutacji ustala się, że:

1) studiowanie w trybie dziennym traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

2) prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.

 

 

ETAPY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzaj czynności

Termin przeprowadzenia rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Publikacja oferty przedszkoli publicznych

05.03.2021 r. 8:00 –  
07.06.2021 r. 14:00

05.03.2021 r. 8:00 –  
07.06.2021 r. 14:00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

15.03.2021 r. godz. 8.00 – 31.03.2021 r. godz.13.00

17.05.2021 r. godz. 9.00– 24.05.2021 r. godz.13.00

Publikacja wyników rekrutacji i potwierdzanie woli

14.04.2021 r. godz. 8.00 – 21.04.2021 r. godz. 13.00

31.05.2021 r. godz. 8.00 – 07.06.2021 r. godz.14.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26.04.2021 r. godz. 11.00

08.06.2021 r. godz. 11.00

Postępowanie odwoławcze

składanie wniosków 
do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego 
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

2. SZKOŁY PODSTAWOWE

Zasady naboru do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 

Zarządzenie Nr 0050.758.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpoczyna się od 2 marca 2021 r. Rodzice kandydatów do klas pierwszych do dnia 19 marca 2021 r. będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 16 kwietnia 2021 r.

 

Zasady naboru do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w sposób następujący:
Rekrutacja od 2 marca 2021 r. godz. 8.00 do 19 marca 2021 r. godz. 13.00 obywać się będzie w formie elektronicznej;

Rekrutacja uzupełniająca od 1 czerwca 2021 r. godz. 8.00 do 13 sierpnia 2021 r. godz. 14.00 odbywać się będzie w formie tradycyjnej bezpośrednio w szkole, która będzie jeszcze dysponowała wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od marca 2021 r. do 19 marca 2021 r. mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły.

Obwody szkół podstawowych wynikają z uchwały nr 92.IX.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Jelenia Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej).

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych dla kandydatów, którzy nie deklarują uczęszczania do swoich szkół obwodowych.

Witryna naborowa-www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl- dla rodziców będzie dostępna od 2 marca 2021 r. godz. 8.00 do 19 marca 2021 r. godz. 13.00.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów ustalonych w uchwale nr 292.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, mianowicie:

 1. miejsce zamieszkania kandydata: na terenie Jeleniej Góry, poza obwodem danej szkoły;

 2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i będzie uczęszczać w kolejnym roku szkolnym do szkoły podstawowej pierwszego wyboru

 3. kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej pierwszego wyboru;

 4. kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru;

 5. kandydat, którego krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji liczba kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu do szkoły będą decydować następujące tzw. kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego,

 2. niepełnosprawność kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie.

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół podstawowych (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (wzór wniosku będzie dostępny od dnia 2 marca 2021 r.).

 2. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”.

 3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów, składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się:

do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

lub, w szczególnych przypadkach, do Prezydenta Miasta o potwierdzenie ww. okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do kwalifikacji do danej szkoły.

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły pierwszego wyboru.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi.

Kolejność zgłoszeń (logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do szkoły.

Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.

Rekrutacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze odbywa się również za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły uruchomi postępowanie uzupełniające.

Szczegółowe terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły określa Zarządzenie nr 0050.758.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15 stycznia 2021 r.

Kryteria naboru, punktacja i sposoby ich dokumentowania stanowią załącznik nr 1.

Załącznik nr 1

KRYTERIA NABORU

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, punktacja i sposób ich dokumentowania

Kryteria wynikające z uchwały nr 292.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Miejsce zamieszkania kandydata: na terenie Jeleniej Góry, poza obwodem danej szkoły

8

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, czasowy, umowa najmu mieszkania

2.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i będzie uczęszczać w kolejnym roku szkolnym do szkoły podstawowej pierwszego wyboru

5

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, oraz potwierdzenie szkoły na podstawie ewidencji szkoły

3.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej pierwszego wyboru

5

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4.

Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru

1

Zaświadczenie o zatrudnieniu/ oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego że miejsce pracy jednego z rodziców/ opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru

5.

Kandydat, którego krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru

1

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru krewnych, którzy wspierają ich w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

20

-

Kryteria wynikające z uchwały nr 292.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, stosowane w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę sama liczbę punktów

1

wielodzietność rodziny kandydata

1

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

2

niepełnosprawność kandydata

1

orzeczenie o niepełnosprawności (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem)

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

orzeczenie o niepełnosprawności (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem)

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

orzeczenie o niepełnosprawności (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem)

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

orzeczenie o niepełnosprawności (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem)

6

samotne wychowanie w rodzinie

1

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub akt zgonu (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem), oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

7

-

 

 

Image
tabela -terminy - rekrutacja do klas pierwszych
Image
tabela -terminy - rekrutacja do klas pierwszych (postępowanie uzupełniające)

W obu przypadkach rekrutacja odbywa się jak każdego roku elektronicznie.