Ogłoszenie o naborze wniosków  o udzielenie dotacji na zmianę ogrzewania w roku 2022

Autor: redakcja UMJG

11.1.2022 - 11:03

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na zmianę ogrzewania w roku 2022

Miasto Jelenia Góra ogłasza, iż z dniem 10 stycznia 2022 r. rozpoczyna nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania zgodnie z uchwałą  dostępną na stronie http://bip.jeleniagora.pl/uchwala/13993/uchwala-nr-270-xxv-2020

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych
w granicach administracyjnych  Jeleniej Góry.
W przypadku lokalu mieszkalnego będącego w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze dotacja przyznawana jest najemcy tego lokalu.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji
Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są :
    • na stronie Miasta Jelenia Góra www. jeleniagora.pl w zakładce pn.: Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania
   
Wnioski w formie papierowej należy składać
    • Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 10, pokój 213.

Zasady realizacji i rozliczenia zadań objętych dotacją
Warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwo stałe ogrzewającego nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkalne !!!

Weryfikowane jest to w trakcie wizji lokalnej przeprowadzanej po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym z Wydziału Ochrony Środowiska.
Dotacja udzielana jest poprzez zawarcie umowy dotacyjnej po  przeprowadzeniu wizji.
Odmowa przeprowadzenia wizji i podpisania umowy dotacyjnej w wyznaczonym telefonicznie terminie  uznana będzie za rezygnację z dotacji.

Wydatki  (faktury i rachunki wystawione na właściciela na adres, gdzie wykonywana jest zmiana ogrzewani) objęte dotacją nie mogą być poniesione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.   


Ostatecznym terminem rozliczenia dotacji w roku 2022 jest dzień 31 października.

Wysokość Dotacji
Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości
o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do 5.000,00 zł, po zaakceptowaniu  wniosku rozliczeniowego przez Dotującego.


Więcej informacji  pod nr telefonu 75 75 49 855

Ogłoszenie