Dorośli z młodzieżą merytorycznie i z troską o przemocy rówieśniczej

Autor: redakcja UMJG

16.11.2023 - 12:58

Dorośli z młodzieżą merytorycznie i z troską o przemocy rówieśniczej

W piątek 27 października br. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się konferencja pt. „Przemoc rówieśnicza”. Spotkanie nie było standardowym, sztampowym szkoleniem dla nauczycieli, lecz partnerskim spotkaniem lektorów z uczniami najstarszych klas jeleniogórskich podstawówek, przedstawicielami  młodzieży szkół ponadpodstawowych, pedagogami i dyrektorami szkół. Konferencję zorganizował Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Animatorem i koordynatorem przedsięwzięcia była Krystyna Demkowicz, wiceprzewodnicząca TKOPD w Jeleniej Górze ze wsparciem pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Miasta.  


Bożena Browarczyk - starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu omówiła „Modele zachowań dyrekcji szkół i nauczycieli wobec agresji rówieśniczej wśród uczniów na terenie szkoły” poprzez pryzmat dokumentów obowiązujących w szkole i regulujących kwestie przemocy. Omówiony został statut szkoły i zapisy dotyczące poruszanych zjawisk, które powinny się tam znajdować. Podkreślono ważność kwestii pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która powinna być sprawnie udzielana wychowankom nie tylko w sytuacjach przemocowych. Mowa była także o przepisach wyższego rzędu dotyczące odpowiedzialności i sankcji oraz konsekwencji ponoszonych za naganne zachowanie uczniów. Wspomniano o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich a także o środkach oddziaływania wychowawczego, które może stosować dyrektor szkoły.

Sytuacje przemocy poprzez przykłady pomocy medycznej ofiarom takich działań ze strony innych, cierpienia fizycznego i psychicznego ponoszonego przez ofiary przemocy omówiła Anna Sinica - specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego i internistycznego, wykładowca KANS i prezes stowarzyszenia pomocy chorym dzieciom poprzez prezentację zatytułowaną: „Przemoc rówieśnicza jako zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka”. Poruszono także kwestie związane z samookaleczeniami dokonywanymi w różnych sytuacjach przez młodych ludzi.

Jedną z tez jaką postawiła Justyna Starak Szaban z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Jeleniej Górze było twierdzenie że szkoła przejęła znaczną liczbę funkcji wychowawczych wobec dziecka, od których uwalniają się coraz częściej rodzice i opiekunowie prawni. W wystąpieniu pt: „Wpływ doznawania przemocy na psychikę dzieci i młodzieży” pedagog z PPP podkreśliła brak zauważania potrzeb dziecka w domach rodzinnych, występujące coraz częściej stawianie wygórowanych  wymagań przez rodziców wobec swoich dzieci przy mniejszej ilości czasu i uwagi poświęcanej im. W domach rodzinnych brakuje rozmów z dziećmi potrzebnych do wzmacniania poczucia własnej wartości, budowania właściwej, realnej samooceny, która bardzo często jest zaniżana. Brak rozmów skutkuje także brakiem orientacji rodziców w jakim środowisku obraca się młody człowiek, z kim się kontaktuje, w jakich relacjach funkcjonuje i jakie problemy z tego wynikają. Przemoc rówieśnicza bardzo często wynika z zaniedbań opiekuńczych rodziców i braku kontroli rodzicielskiej. Wynika stąd wniosek, że pedagodzy koncentrować się powinni na pracy z rodzicami.

Prezentacja Artura Chmielewskiego - Kierownika Oddziału I Centrum Kierowania Straży Miejskiej w Jeleniej Górze koncentrowała się wokół „Roli monitoringu wizyjnego w zapobieganiu przemocy wśród młodzieży szkolnej na przykładzie Jeleniej Góry”. W wystąpieniu omówiona została współpraca Straży Miejskiej z placówkami oświatowymi podejmowana w celu kształtowania pozytywnych postaw wychowanków tychże. Poruszając temat efektywności działań Straży Miejskiej wspomniano o stałej konieczności unowocześniania bazy monitoringu co jest związane z wysokimi kosztami utrzymania sprawnie działającego systemu. Konsekwencja i systematyczność w działaniu daje efekty w szybkiej i skutecznej wykrywalności sprawców dewastacji i przemocy na terenie objętym monitoringiem. Nie do przecenienia jest fakt działania profilaktycznego i zapobiegawczego. 

Aspirant Krzysztof Makowski z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji omawiając  „Przemoc w cyberprzestrzeni” jako główny wątek swojego wystąpienia zwrócił uwagę na odpowiedzialność przy posługiwaniu się Internetem. Odniósł się do tego, jak postrzegana jest jeleniogórska młodzież. Omówił działalność policji, która stara się skoncentrować na działaniach prewencyjnych i profilaktycznych skierowanych do uczniów ale też prowadzenia rozmów z pedagogami i rodzicami o sposobach pozytywnego wpływu na postępowanie dzieci i młodzieży. Niestety bywają sytuacje gdzie policja zmuszona jest działać interwencyjnie  wobec osób naruszających obowiązujące normy i przepisy.

Podczas wystąpień każdego z prelegentów uczestnicy zadawali wiele problemowych pytań, po uzyskaniu odpowiedzi wybrzmiewała gorąca dyskusja. Stanowiło to dowód, że wystąpienia poszczególnych osób odebrane zostały z zainteresowaniem powodując interakcje. W ostatnich chwilach spotkania dało się wyczuć, że zagadnienia poruszone na konferencji zostaną przeniesione na płaszczyznę rozmów w szkołach, których przedstawiciele - zarówno nauczyciele jak i uczniowie - byli obecni, tak aby pojawiające się problemy związane z przemocą rówieśniczą były rozwiązywane w fazie powstawania a nie w nabrzmiałej sytuacji.    

Szersza fotorelacja z konferencji „Przemoc rówieśnicza” dostępna jest również na portalu portalik24.pl:

https://portalik24.pl/home-page/informacje/17492-przemoc-rowiesnicza

https://www.facebook.com/portalik24

oraz zamieszczony tam materiał filmowy:

https://youtu.be/S2rxZIDhQM8

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image