baner

Autor: redakcja UMJG

22.9.2022 - 16:28

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze realizuje ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw jedynie w zakresie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 

 1.  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2.  kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej), albo
 3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe
  jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
  faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo
  domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1.  jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2.  gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie

jednego źródła ciepła.


W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.


Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 •  3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG(za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej);
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

UWAGA!
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych
paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).


Nabór wniosków
Dla mieszkańców gminy Jelenia Góra nabór wniosków realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Wniosek można złożyć:

 • tradycyjnie w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze,
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

UWAGA!!! Wnioski w formie elektronicznej należy składać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Wnioski wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji
publicznej pozostawia się bez rozpatrzenia.

WNIOSEK

Osoby wnioskujące o wypłatę  dodatku z tytułu wykorzystywania jako źródła ciepła gazu LGP proszone są o wypełnienie dodatkowego oświadczenia do załączonego wniosku. Jest to związane z licznymi błędami w składanych wnioskach o wypłatę  dodatku dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.  

OŚWIADCZENIE