Prezydent Jerzy Łużniak podczas konferencji prasowej.

Autor: redakcja UMJG

21.1.2021 - 6:54

Budżet na 2021 rok uchwalony

We wtorek (20 stycznia) Rada Miasta Jeleniej Góry uchwaliła budżet Miasta na rok 2021. Za przyjęciem projektu budżetu zagłosowało 15 Radnych, 2 wstrzymało się od głosu i 6 było przeciwko uchwale.

 

Uchwalony budżet w cyfrach:

– Dochody w łącznej kwocie 523 818 002,00 zł,

– Wydatki w łącznej kwocie 579 189 620,00 zł,

– Deficyt w wysokości 55 371 618,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 33 588 955,00 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21 062 663,00 zł;

3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 720 000,00 zł.

 

Na inwestycje władze miasta chcą wydać w tym roku 61 517 927,00 zł,

 

Najważniejsze zadania to:

- Zakup i montaż nowych wiat przystankowych

- Przebudowa ulicy Kasprowicza ,

- Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna -Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry ,

- Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11,

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z otoczeniem ,

- Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul. ,

- Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” - remont i modernizacja obiektu,

- Przebudowa zieleńca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja ,

- Ograniczenie niskiej emisji na ternie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry,

- Doświetlenie przejść dla pieszych,

- Doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia

- Budowa SKATEPARKU

-Wykonanie pasów dla rowerów przy ulicy Wincentego Pola na odcinku od ulicy Złotniczej do Alei Solidarności - Etap I wraz z ulicą Poznańską oraz Piłsudskiego,

- Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego- II etap,

- Modernizacja nawierzchni ul. Michałowickiej i Karkonoskiej w Jagniątkowie,

-Przebudowa ulicy Dwudziestolecia,

- Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej od

ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4

- Zakup samochodu ekologicznego na potrzeby

funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM

- Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85 b i Wiejskiej 54.

Dodatkowo w planie jest zakup zakup pojazdu gaśniczego OSP KSRG Sobieszów (środki zabezpieczone w budżecie Miasta).

– Dziękuję zarówno Radnym Jeleniej Góry, Skarbnikowi Miasta i Jego służbom oraz pozostałym pracownikom Urzędu i jednostek Miasto Jelenia Góra za prace nad przygotowaniem tegorocznego budżetu – powiedział prezydent Jerzy Łużniak. – Projekt Budżetu Miasta na 2021 r. powstawał – jak świetnie wiemy –w wyjątkowych okolicznościach i dla nikogo z nas nie jest on „budżetem marzeń”. To trudny kompromis między ambicjami, potrzebami i możliwościami, przy czym ten trzeci element jest zmienną. Ani dziś, ani nawet w najbliższym czasie nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jaką dynamikę przyjmie epidemia w kraju i w regionie, jakie decyzje w zakresie przeciwdziałania epidemii podejmie Rząd, jakie branże poniosą jakie straty, z tytułu jakiejś – dziś nieokreślonej – sytuacji epidemicznej, skali „lockdown’u” itp.

Potrzeba rozwagi w kreowaniu elementów projektu budżetu wynika m.in. z faktu, że z doświadczeń roku minionego.