edukacja

Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

Zgłoszenie do tablicy

Miejska uroczystość inauguracji roku szkolnego odbyła się 1 września, o godz. 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2.

Okres remontu w szkołach

I Liceum Ogólnokształcące Jelenia Góra

Wakacje to dobry okres dla oświaty – Dobry w tym znaczeniu, że uczniowie i nauczyciele odpoczywają, a w szkołach trwają drobniejsze i „grubsze” remonty, więc młodzież wróci do odświeżonych sal lekcyjnych i sal gimnastycznych.

Oferta CKU w Jeleniej Górze na rok szkolny 2016/2017

CKU Jelenia Góra

Ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, w roku szkolnym 2016/2017 w Centrum Kształcenia Ustawicznego priorytetem będzie rozwój kwalifikacji z obszaru medyczno-społecznego.

Elektroniczna uzupełniająca rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych w Jeleniej Górze na rok szkolny 2016/2017

Elektroniczna uzupełniająca rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych 
w Jeleniej Górze na rok szkolny 2016/2017

 

Punkty naboru do miejskich placówek, w których dzieci objęte będą wychowaniem przedszkolnym w Mieście Jelenia Góra:

 1. 1.      Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Krasickiego 6;
 2. 2.      Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2;
 3. 3.      Miejskie Przedszkole Nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze, 
  ul. Karola Kurpińskiego 2.

 

Strona internetowa dla rodziców dostępna od dnia 18 maja 2016 r.:

Rejestracja:   www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl

od dnia 18 maja 2016 roku.

INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA: O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Ważne:

W celu wskazania właściwego adresu miejsca zamieszkania należy wybrać właściwy powiat:

 • ·         dzieci zamieszkałe na terenie Jeleniej Góry – powiat Miasto Jelenia Góra;
 • dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jelenią Górą – powiat jeleniogórski lub inny właściwy.

 

 

Od dnia 18 maja 2016 r. rodzic/prawny opiekun dziecka, które rozpoczyna edukację przedszkolną, wprowadza do systemu elektronicznego naboru dane dziecka,  otrzymuje hasło 
i login oraz dostarcza wygenerowaną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka do placówki pierwszego wyboru;

 

 UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA Miastem Jelenia Góra

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicznego przedszkola przyjmuje
się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, natomiast kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola
lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.  W związku z tym w elektronicznej rekrutacji
do jeleniogórskich miejskich przedszkoli biorą udział wyłącznie dzieci zamieszkałe w Jeleniej Górze. 

Dzieci zamieszkałe poza Jelenią Górą mogą być przyjęte do jeleniogórskich przedszkoli publicznych po zakończeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkola publiczne nadal będą dysponować wolnymi miejscami.

 

Wypełnianie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola

Elektroniczna uzupełniająca rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 18 maja 2016 roku, godz. 8.00  do 24 maja 2016 roku do godz. 15.00, obejmuje wprowadzanie do systemu danych dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i składanie kart zgłoszenia dziecka
do placówki pierwszego wyboru.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest
do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do placówki. W karcie zgłoszenia  rodzic/opiekun prawny  wskazuje w kolejności przedszkola, do których dziecko stara się o przyjęcie. Istnieje możliwość wskazania maksymalnie 3 placówek.

 

W rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 dopuszczane są dwa warianty sposobu składania podań przez rodziców/opiekunów prawnych:

 

1) Rodzic/opiekun prawny poprzez stronę internetową wypełnia kartę zgłoszenia elektronicznie. Wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wybranych przez rodzica/opiekuna prawnego kryteriów należy  dostarczyć wyłącznie do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko będzie się starać o przyjęcie).

 

2) W uzasadnionych przypadkach, jeżeli rodzic/opiekun prawny nie ma możliwości skorzystania 
z komputera z dostępem do Internetu, będzie miał możliwość wypełnienia ręcznego 
karty zgłoszenia dziecka (do pobrania w każdym przedszkolu). Z wypełnionym zgłoszeniem
i załącznikami potwierdzającymi spełnienie wybranych kryteriów rodzic/ opiekun prawny uda
się do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko będzie starać się o przyjęcie). Rejestracji w imieniu rodzica/opiekuna prawnego  w elektronicznym systemie naboru dokona przedszkole na podstawie złożonych wcześniej dokumentów.

 

Wybór placówek publicznych (przedszkoli ) w Jeleniej Górze

 • do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
 • podziału na grupy dokona dyrektor placówki po zakończeniu rekrutacji;
 • w przedszkolu mogą funkcjonować grupy mieszane wiekowo;
 • zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 
  poz. 2156 z późn. zm.) do przedszkola w szczególnych przypadkach może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (dzieci urodzone od 01.01.2014 r. do 01.03.2014 r.) w miarę dysponowania wolnymi miejscami. W celu zgłoszenia kandydatury dziecka 2,5 letniego należy skontaktować się bezpośrednio z punktem naboru (przedszkolem);
 • do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci urodzone od 31.12.2007 r. do 01.01.2009 r. (dzieci 6-letnie i starsze), które na podstawie ustawy o systemie oświaty mają odroczony obowiązek szkolny. W celu zgłoszenia kandydatury dziecka podlegającego odroczeniu obowiązku szkolnego należy skontaktować się bezpośrednio z punktem naboru (przedszkolem);
 • elektroniczna rekrutacja do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca;
 • do elektronicznej rekrutacji przystępują dzieci zamieszkałe na terenie Jeleniej Góry;
 • rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które aktualnie korzystają z usług publicznegoprzedszkola i złożyli w tym przedszkolu kartę kontynuacji nie biorą udziału w elektronicznym naborze - dane dziecka wprowadza przedszkole do którego dziecko uczęszcza;
  • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyjmowane są głównie do 
   Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2.

 

KRYTERIA  NABORU na rok szkolny 2016/2017 i sposób ich dokumentowania

 

KRYTERIUM  AUTOMATYCZNE

1

miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra (art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

potwierdzenie zameldowania 
na pobyt stały lub czasowy, umowa najmu mieszkania, akt notarialny potwierdzający własność mieszkania

KRYTERIA PODSTAWOWE

 ( art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

 

Lp.

Kryteria

Dokumenty niezbędne potwierdzające spełnianie kryteriów

1

wielodzietność rodziny kandydata*

oświadczenie o wielodzietności

2

niepełnosprawność kandydata*

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

 

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  
 za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

 

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata*

 

orzeczenie o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) 

           

 

 (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona   
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata*

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz 
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) 

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  
 za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

5

niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata*

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) 

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona   
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie*

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 
lub akt zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem                                        

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona   
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą*

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., poz. 332 
z późn. zm.)  

 

 

 (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona   
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

 

 

 

*powyższe kryteria są równorzędne  i mają jednakową wartość

 

Kryteria i dokumenty potwierdzające ich spełnienie określone w Uchwale Nr 167.XXIV.2016
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r., 
ustanowione na podstawie 
art. 20c ust. 4,5 i 6  w związku z art. 20zf pkt 1 z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

 

Lp.

Kryteria

Dokumenty niezbędne potwierdzające spełnianie kryteriów

1

dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziecko 
z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola oraz dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego
 – 32 punkty

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

2

dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczeniu o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

3

zadeklarowanie przez rodzica/opiekuna prawnego korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola/oddziału przedszkolnego, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków powyżej 5 godzin dziennie – 8 punktów

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin)

4

dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Jeleniej Górze i deklarują zamieszkanie w Jeleniej Górze w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego - 4 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące zamieszkania i deklaracji zamieszkania w Jeleniej Górze w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego

5

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym publicznym przedszkolu/szkole -2 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/szkoły, 
do którego aplikuje kandydat

6

w przypadku dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 114) – 1 punkt

oświadczenie o wysokości dochodu na osobę, liczbie osób oraz wysokości dochodu będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

powyższe kryteria podane są według hierarchii ważności i mają różną wartość

 

 

 

 • W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), o którym mowa wyżej oraz kryteriów dodatkowych wynikających z Uchwały 
  Nr 167.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. 
  w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w procesie rekrutacji kryteria te nie będą uwzględniane.

 

Uwaga:

Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) przez:

1) wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Ponadto dla potrzeb rekrutacji ustala się, że:

1) studiowanie w trybie dziennym traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

2) prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.

 

 

ETAPY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rodzaj czynności

Termin przeprowadzenia rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Publikacja oferty przedszkoli publicznych

14.03.2016 r. 8:00 –           31.08.2016 r. 15:00

14.03.2016 r. 8:00 –           31.08.2016 r. 15:00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

14.03.2016 r. godz. 8.00 – 31.03.2016 r. godz.15.00

18.05.2016 r. godz. 8.00– 24.05.2016 r. godz.15.00

Publikacja wyników rekrutacji i potwierdzanie woli 

28.04.2016 r. godz. 8.00 – 12.05.2016 r. godz. 15.00

07.06.2016 r. godz. 8.00 – 16.06.2016 r. godz.15.00

Postępowanie odwoławcze

składanie wniosków 
do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego 
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Grupa:

Rekrutacja sześciolatków do szkół zamknięta

Pasowanie na ucznia

W myśl obowiązujących przepisów każdy rodzic właściwie może w dniu 1 września przyprowadzić dziecko do szkoły, niezależnie od deklaracji, jakie składał przed tym terminem, więc wszelkie dane należy traktować jako szacunkowe.

Rekrutacja do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Miasto Jelenia Góra, informuje że rekrutacja do publicznych szkół wszystkich etapów kształcenia oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, odbywać się będzie w formie elektronicznej.

 

Termin składania wniosków do gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnych: od 1 czerwca do 23 czerwca 2016 r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 

Terminy rekrutacji do:

 1. Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych określone są w Zarządzeniu nr 0050.521.2016.VII Prezydenta Miasta nr  z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra;
 2. szkół podstawowych określone są w Zarządzeniu nr 0050.533.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
 3. gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  wynikają z Zarządzenia nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia rekrutacji dla poszczególnych etapów kształcenia zostaną zamieszczone na stornie internetowej miasta w zakładce edukacja.

 

Zamiany w ustawie o systemie oświaty nakładają na Miasto Jelenia Góra, od roku szkolnego 2014/2015, obowiązek określenia w formie uchwały dodatkowych kryteriów, poza obligatoryjnymi ustawowo, które są brane pod uwagę na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli. Kryteria te określone zostały w uchwale nr 167.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Natomiast od roku szkolnego 2016/2017 Miasto Jelenia Góra zostało zobowiązane do określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych dla uczniów spoza obwodu. W związku z tym, że do szkół podstawowych i gimnazjów w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rejonowe, kryteria te stosowane są w sytuacji gdy po przyjęciu wszystkich dzieci rejonowych szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria do szkół podstawowych określa uchwała nr 169.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych natomiast kryteria do gimnazjów określa uchwała nr 168.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjów

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra w zakładce edukacja.

 

Zasady naboru do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

 

 

Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

 

 

Grupa:

Ogólne zasady rekrutacji

Miasto Jelenia Góra, informuje że rekrutacja do publicznych szkół wszystkich etapów kształcenia oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, odbywać się będzie w formie elektronicznej.

 

Terminy składania wniosków:

 1. Przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych nr 3,8 i 13; od 14 marca do 31 marca 2016 r. Strona internetowa dla rodziców dostępna od dnia 14 marca 2016 r.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

 

 1. szkoły podstawowe: od 4 kwietnia do 18 kwietnia 2016 r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 1. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: od 1 czerwca do 23 czerwca 2016 r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 

Terminy rekrutacji do:

 1. Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych określone są w Zarządzeniu nr 0050.521.2016.VII Prezydenta Miasta nr  z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra;
 2. szkół podstawowych określone są w Zarządzeniu nr 0050.533.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
 3. gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  wynikają z Zarządzenia nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia rekrutacji dla poszczególnych etapów kształcenia zostaną zamieszczone na stornie internetowej miasta w zakładce edukacja.

 

Zamiany w ustawie o systemie oświaty nakładają na Miasto Jelenia Góra, od roku szkolnego 2014/2015, obowiązek określenia w formie uchwały dodatkowych kryteriów, poza obligatoryjnymi ustawowo, które są brane pod uwagę na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli. Kryteria te określone zostały w uchwale nr 167.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Natomiast od roku szkolnego 2016/2017 Miasto Jelenia Góra zostało zobowiązane do określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych dla uczniów spoza obwodu. W związku z tym, że do szkół podstawowych i gimnazjów w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rejonowe, kryteria te stosowane są w sytuacji gdy po przyjęciu wszystkich dzieci rejonowych szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria do szkół podstawowych określa uchwała nr 169.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych natomiast kryteria do gimnazjów określa uchwała nr 168.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjów

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra w zakładce edukacja.

Grupa:

Rekrutacja do szkół podstawowych

Zasady naboru do szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

 

 1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 18 kwietnia 2016 r. mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Obwody szkól podstawowych wynikają z uchwały nr 241.XXV.3012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra.

 2. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej).

 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych dla kandydatów, którzy nie deklarują uczęszczania do swoich szkół obwodowych.

 4. Witryna naborowa- www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl. - dla rodziców będzie dostępna od 4 kwietnia 2016 r. do 18 kwietnia 2016 r.

 5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów ustalonych w uchwale nr 169.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, mianowicie:

  • miejsce zamieszkania kandydata: na terenie Jeleniej Góry, poza obwodem danej szkoły;

  • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i będzie uczęszczać w kolejnym roku szkolnym do szkoły podstawowej pierwszego wyboru lub do zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa pierwszego wyboru;

  • kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej pierwszego wyboru;

  • kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru;

  • kandydat, którego krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

 1. W przypadku gdy po przeprowadzeniu rekrutacji liczba kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu do szkoły będą decydować następujące tzw. kryteria ustawowe:

  • wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica,

  • niepełnosprawność kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  • objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą. Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie.

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół podstawowych (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (wzór wniosku będzie dostępny od dnia 04.04.2016r.).

 2. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”.

 3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów, składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się:

  • do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

  • lub, w szczególnych przypadkach, do Prezydenta Miasta o potwierdzenie ww. okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

  • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

  • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do kwalifikacji do danej szkoły.

 2. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 29.04.2016 r. (godz. 10.00) do 06.05.2016 r. (godz. 14.30).

 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi.

 8. Kolejność zgłoszeń (logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do szkoły.

 9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.

 10. Rekrutacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych zorganizowanych przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górzeodbywa się metodą tradycyjną - poza systemem elektronicznym – bezpośrednio w placówce. Uczniowie bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przystępują do naboru elektronicznego na zasadach ogólnych opisanych powyżej.

 11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły uruchomi postępowanie uzupełniające.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Kryteria naboru, punktacja i sposoby ich dokumentowania - załącznik nr 1;

 2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Jelenia Góra jest organem prowadzącym - załącznik nr 2;

 3. Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Jelenia Góra jest organem prowadzącym - załącznik nr 3.

 

 

Załącznik nr 1

KRYTERIA NABORU

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017, punktacja i sposób ich dokumentowania


Kryteria wynikające z uchwały nr 169/XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, punktacja oraz sposoby ich dokumentowania

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Miejsce zamieszkania kandydata: na terenie Jeleniej Góry, poza obwodem danej szkoły

8

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, czasowy, umowa najmu mieszkania

2.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i będzie uczęszczać w kolejnym roku szkolnym do szkoły podstawowej pierwszego wyboru lub do zespołu szkół w skład którego wchodzi szkoła podstawowa pierwszego wyboru.

5

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, oraz potwierdzenie szkoły na podstawie ewidencji szkoły

3.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej pierwszego wyboru

5

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4.

Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru

1

Zaświadczenie o zatrudnieniu/ oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego że miejsce pracy jednego z rodziców/ opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru

5.

Kandydat, którego krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru

1

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru krewnych, którzy wspierają ich w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

20

-

Kryteria wynikające z uchwały nr 169/XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, stosowane w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę sama liczbę punktów

1

wielodzietność rodziny kandydata*

1

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

2

niepełnosprawność kandydata

1

orzeczenie o niepełnosprawności (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem)

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

orzeczenie o niepełnosprawności (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem)

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

orzeczenie o niepełnosprawności (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem)

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

orzeczenie o niepełnosprawności (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem)

6

samotne wychowanie w rodzinie

1

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub akt zgonu (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

7

-


 

 

 

Załącznik nr 2

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Jelenia Góra jest organem prowadzącym, wynikający z Zarządzenia nr 0050.533.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2016 r.

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 4 kwietnia 2016 r. godz. 8.00 do 18 kwietnia 2016 r. godz.14.30

 

 

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

 

 

 

 

do 22 kwietnia 2016 r.

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29 kwietnia 2016 r. godz. 10.00

 

 

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 kwietnia 2016 r. godz. 10.00 do 6 maja 2016 r. do godz. 14.30

 

 

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

9 maja 2016 r. godz. 10.00

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Jelenia Góra jest organem prowadzącym, wynikający z Zarządzenia nr 0050.533.2016.V Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2016 r.

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 16 maja 2016 r. godz. 8.00 do 20 maja 2016 r. do godz.14.30

 

 

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

 

 

 

do 25 maja 2016 r.

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

6 czerwca 2016 r. godz.10.00

 

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 6 czerwca 2016 r. godz.10.00 do 10 czerwca 2016 r. do godz. 14.30

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

17 czerwca 2016 r. godz. 10.00

 

Grupa:

Rekrutacja do przedszkoli

Miasto Jelenia Góra, informuje że rekrutacja do publicznych szkół wszystkich etapów kształcenia oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, odbywać się będzie w formie elektronicznej.

Terminy składania wniosków:

 1. Przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych nr 3,8 i 13; od 14 marca do 31 marca 2016 r. Strona internetowa dla rodziców dostępna od dnia 14 marca 2016
  Rejestracjawww.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl
 1. szkoły podstawowe: od 4 kwietnia do 18 kwietnia 2016 r.
 1. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: od 1 czerwca do 23 czerwca 2016 r.

 

Terminy rekrutacji do:

 1. Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych określone są w Zarządzeniu nr 0050.521.2016.VII Prezydenta Miasta nr  z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra;
 2. szkół podstawowych określone są w Zarządzeniu nr 0050.533.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
 3. gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  wynikają z Zarządzenia nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia rekrutacji dla poszczególnych etapów kształcenia zostaną zamieszczone na stornie internetowej miasta w zakładce edukacja.

 

Zamiany w ustawie o systemie oświaty nakładają na Miasto Jelenia Góra, od roku szkolnego 2014/2015, obowiązek określenia w formie uchwały dodatkowych kryteriów, poza obligatoryjnymi ustawowo, które są brane pod uwagę na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli. Kryteria te określone zostały w uchwale nr 167.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Natomiast od roku szkolnego 2016/2017 Miasto Jelenia Góra zostało zobowiązane do określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych dla uczniów spoza obwodu. W związku z tym, że do szkół podstawowych i gimnazjów w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rejonowe, kryteria te stosowane są w sytuacji gdy po przyjęciu wszystkich dzieci rejonowych szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria do szkół podstawowych określa uchwała nr 169.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych natomiast kryteria do gimnazjów określa uchwała nr 168.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjów

 

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra w zakładce edukacja.

Grupa:

Boisko wielofunkcyjne dla SP 5

Boisko wielofunkcyjne

W dniu 22 marca br. nastąpi otwarcie ofert złożonych do przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP 5, w skład którego wejdą m.in. boisko do mini piłki nożnej, do siatkówki, dwa boiska do koszykówki, i in.

Subscribe to RSS - edukacja

 

Kalendarz FB