Zmiany w zasadach usuwania drzew od 17 czerwca 2017

Od dnia 17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), zgodnie z wprowadzonymi zmianami:
     I. W myśl art. 83f ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

   II. W myśl art. 83f ust. 1 pkt 4 osoby fizyczne, które zamierzają usunąć drzewa o obwodach pni przekraczających wymiary określone w art. 83f ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, rosnące na nieruchomościach stanowiących ich własność, a wycinka realizowana będzie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, są obowiązane dokonać zgłoszenia do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zamiaru usunięcia przedmiotowych drzew. Jeżeli działka jest we władaniu kilku współwłaścicieli, każdy z nich musi podpisać zgłoszenie dotyczące zamiaru usunięcia drzew.

Druk zgłoszenia do pobrania

W myśl art. 83f ust. 6 ww. ustawy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu Miasta Jelenia Góra dokonuje oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia.

W myśl art. 83f ust. 8 ww. ustawy po dokonaniu oględzin Prezydent Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzew może nastąpić, jeśli Prezydent Miasta Jeleniej Góry nie wniesie sprzeciwu w powyższym terminie.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 83 ust 1 i 2 użytkownicy wieczyści, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz właściciele nieruchomości posiadający osobowość prawną mogą dokonać usunięcia drzew o obwodach pni przekraczających wymiary określone w art. 83f ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Druk wniosku do pobrania 

Ponadto informuje się, że znaczna część Miasta Jelenia Góra jest wpisana do rejestru zabytków. Są to m.in.: średniowieczne centrum Jeleniej Góry, południowa część śródmieścia miasta, zabytkowe centrum Cieplic oraz większa część Sobieszowa. Na tych terenach obowiązują inne zasady dotyczące usuwania i przycinania drzew oraz krzewów.

W związku powyższym w celu usunięcia, ale również i przycięcia drzew i krzewów rosnących na ww. terenach należy każdorazowo uzyskać zezwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze (58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 23, tel.: 75 64 59 752) – w myśl art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).

Ze względu na trwający okres lęgowy ptaków przypomina się, że zgodnie z § 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), wycinkę i przycięcie drzew lub krzewów zaleca się wykonywać w okresie od dnia 16 października do końca lutego, aby nie dopuścić do ewentualnego zniszczenia miejsc lęgowych zwierząt gatunków chronionych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra tel. 75 75 46 306

 

Kalendarz FB