Lokalizacja pojemników

W załącznikach prezentujemy tabelę z lokalizacjami gniazd zbiorczych do segregacji odpadów komunalnych z wyszczególnieniem pojemników na poszczególne frakcje odpadów.

Informacja do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych (sprostowanie):
Termin odbioru odpadów z pojemników na odpady biodegradowalne w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. z gniazd jest jednakowy z terminem odbioru odpadów biodegradowalnych określonym w harmonogramie dla zabudowy wielorodzinnej.
W załączeniu pismo MPGK Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2016 r. (l.dz. 1460/2016).

GNIAZDA ZBIORCZE (na terenie Miasta) - stan na 30.09.2016 r.

 
Grupa:

 

Kalendarz FB