Ochrona Środowiska - Aktualności

Szacowanie strat po suszy - komisja suszowa

W związku z wystąpieniem suszy na terenie miasta Jelenia Góra została powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego komisja suszowa

Obwieszczenie OKW

Urząd Miasta Jelenia Góra przekazuje do publicznej wiadomości obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej

Doposażenie Straży Miejskiej

Straż Miejska otrzymała nowe urządzenia służące – w szerokim pojęciu – zapobieganiu nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza.

Nie spalaj węgla brunatnego

W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego i obowiązywaniem na obszarze  Miasta Jelenia Góra tzw. uchwał antysmogowych tj.:
 
  • Uchwała Nr XLI /1407 /17/ Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  • Uchwała dla Województwa Dolnośląskiego z wyłączeniem Miasta Wrocław oraz uzdrowisk 
  • Uchwała Nr XLI / 1406 /17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  • Uchwała antysmogowa dla uzdrowisk 
 
informuję, że od dnia 01.07.2018 r. zakazane jest spalanie w kotłach,  piecach oraz kominkach, paliw stałych najniższej jakości tj.:
    • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
    • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
    • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
    • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
 
 
 Na terenie Uzdrowiska  Cieplice :
 
  • Od dnia 1 lipca 2018 r. ograniczenia wynikające z niniejszej uchwały, ze względu na brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych, obejmą nowe instalacje instalowane po tym terminie. Odpowiednio krótki horyzont czasowy wprowadzenia uchwały w życie umożliwi zatrzymanie procesu instalowania nowych źródeł ciepła na paliwa stałe w istniejącym zasobie budowlanym oraz wpłynie na decyzje o zastosowanym źródle ogrzewania w budynkach nowobudowanych, ale jednocześnie pozwoli na uruchomienie instalacji już zakupionych przez użytkowników bądź inwestorów w budynkach będących w trakcie budowy – pod warunkiem ich uruchomienia w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Przepis ten nie dotyczy instalacji będących w trakcie montażu w obiekcie budowlanym lub których montaż jest planowany, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed dniem 1 lipca 2018 r.
  • Do dnia 1 lipca 2024 r. należy zakończyć eksploatację wszystkich kotłów na paliwo stałe, oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., których emisja pyłu nie spełnia klas zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że kotły pozaklasowe, tzw. kopciuchy nie mogą być eksploatowane od 1 lipca 2024 r.
  • Do dnia 1 lipca 2028 r. należy zakończyć eksploatację kotłów oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., których emisyjność dla pyłu odpowiada 3, 4 i 5 klasie wg normy PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że kotły na paliwo stałe nie powinny być eksploatowane od 1 lipca 2028r. Należy podkreślić, że uchwałodawca przewidział możliwość eksploatacji kotłów klasy 3, 4 i 5 jeszcze przez okres około 10 lat od dnia wejścia w życie uchwały, tj. z dużym prawdopodobieństwem, do końca ich żywotności.
 
 
 Na terenie Miasta Jelenia Góra z wyłączeniem Uzdrowiska Cieplice :
 

Od 1 lipca 2018 roku będą obowiązywać ograniczenia dotyczące nowo uruchamianych instalacji, tak aby w pierwszej kolejności ograniczyć powstawanie nowych źródeł emisji. Wszystkie nowo instalowane kotły oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń od tego terminu mają spełniać wymogi określone w § 5 i § 6 uchwały.

Zgodnie z zapisami, emisja cząstek stałych (pyłu) nie może przekraczać granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 oraz rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. Dla kotłów wartości emisji są zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, tj.: emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; instalacja nie posiada rusztu awaryjnego.
Dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń emisja cząstek stałych (PM) nie będzie przekraczała 40 mg/m3 przy zamkniętej komorze spalania lub 50 mg/m3 przy otwartej komorze spalania. Uchwałodawca dopuszcza osiągniecie granicznych wielkości emisji pyłu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń poprzez montaż urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu.
Do 1 lipca 2024 r. należy zakończyć eksploatację wszystkich instalacji na paliwa stałe, których emisja pyłu nie odpowiada żadnej z klas emisyjności według polskiej normy PN-EN 303-5:2012, tj. tzw. kopciuchów, które ze względu na przestarzałą technologię i niską temperaturę spalania emitują znacznie więcej pyłów i substancji rakotwórczych (emisja pyłu kształtuje się na poziomie 400 mg/m3).
Do dnia 1 lipca 2028 r. należy zakończyć eksploatację kotłów oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., których emisyjność dla pyłu odpowiada 3 i 4 klasie wg normy PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że od 1 lipca 2028 r. można eksploatować kotły na paliwo stałe, z których emisja cząstek pyłu odpowiada klasie 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
Należy podkreślić, że uchwałodawca przewidział możliwość eksploatacji kotłów klasy 3 i 4 jeszcze przez okres około 10 lat od dnia wejścia w życie uchwały, tj. z dużym prawdopodobieństwem, do końca ich żywotności.
 
 
więcej informacji :
Subscribe to RSS - Ochrona Środowiska - Aktualności

 

Kalendarz FB