Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na 2018 \ 2019 (archiwalne)

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 z późn.zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. poz.586).

 3. Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Jelenia Góra odbywa się w informatycznym systemie wspomagającym system rekrutacji poprzez stronę dolnoslaskie.edu.com.pl. ( 1 czerwca 2018 )

 
Informacje o rekrutacji można uzyskać :
    1. na stronie rekrutacji dolnoslaskie.edu.com.pl
    2. w gimnazjach u wychowawców klas i pedagogów,
    3. w szkole I wyboru,
    4. na stronach www szkół ponadgimnazjalnych.

 

I. Przygotowanie wniosku

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Jelenia Góra, jak i kandydaci spoza terenu Miasta Jelenia Góra po wejściu na stronę dolnoslaskie.edu.com.pl sami generują hasło i login do konta.

Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek:

 1. wpisać dane osobowe kandydata i rodziców.

 2. wybrać z listy oddziały w max. 3 szkołach ponadgimnazjalnych.

 3. utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą „I wyboru”.

 4. wpisać:

  1. oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego.

  2. zaznaczyć inne osiągnięcia wymienione w świadectwie.

  3. zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów.

  4. wydrukować wniosek.

 

Uwagi:

 1. Jako rodziców rozumie się także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 2. Jako szkołę rozumie się typ szkoły wchodzący w skład zespołu szkół (np. LO nr III w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Technikum w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”, Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Licealnych
  i Zawodowych Nr 2).

 3. Wybierając oddziały w szkole, należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum.

 4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach powinien odpowiednio wcześniej pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania.

 

II. Wybór szkół

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych obejmuje szkoły prowadzone przez Miasto Jelenia Góra.

Uwaga: Rodzic kandydata/kandydat powinien dokładnie zapoznać się z ofertą szkół, szczególnie zwrócić uwagę na terminy złożenia do odpowiednich szkół pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia ucznia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.

 

 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych trzech szkołach ponadgimnazjalnych objętych rekrutacją, tworząc własną listę preferencji.

 2. Oddziały, w których wszystkie przedmioty nauczane są w tym samym wymiarze godzin oraz nauczane są te same języki obce, dla celów elektronicznej rekrutacji grupuje się w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą uczniów.

 3. Dla celów elektronicznej rekrutacji jeden oddział może być podzielony na dwie grupy według kierunków kształcenia.

 4. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

 5. Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych ocen, wyników i kryteriów zaznaczonych we wniosku, tj. punktów naliczonych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego, za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 6. Za kryteria zostaną naliczone punkty jedynie w przypadku, gdy do szkoły I wyboru wraz z wydrukowanym wnioskiem zostaną dostarczone wymagane załączniki (dokumenty).

 7. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być przyjęty tylko do jednego oddziału.

 

a. Kandydat, który nie uzyskał promocji do klasy II

 1. Po złożeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystej szkole, zgodnie ze statutem szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce,

 2. Deklarując powtarzanie klasy pierwszej w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji na zasadach ogólnych.

 

b. Zmiana kolejności wybranych szkół

 1. Kandydat ma prawo zmienić swoje wybory oddziałów w szkołach, szkoły lub ich kolejność na liście preferencji.

 2. Kandydat, chcąc dokonać zmian wyborów, powinien w odpowiednim terminie:

 1. zalogować się do systemu,

 2. sprawdzić, czy kolejność wybranych oddziałów jest prawidłowa i odpowiada jego zainteresowaniom,

 3. w przypadku, gdy kolejność oddziałów jest niezgodna z jego priorytetami odpowiednio przesuwając oznaczenia klas na liście ustawić ich nową kolejność,

 4. w przypadku, gdy wybór oddziałów był niewłaściwy – usunąć z listy poprzednio wybrane szkoły, wybrać nowe oddziały i ustawić je w odpowiedniej kolejności -zgodnie ze swoimi preferencjami.

 

III. Składanie dokumentów

Kandydat w szkole I wyboru w wyznaczonym terminie, powinien złożyć wniosek podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

Do wniosku załącza się:

Kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył za zgodność z oryginałem: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do wniosku załącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych kryteriów

(jeżeli dotyczy):

 1. zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas sprawdzianu uzdolnień kierunkowych;

 2. oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

 4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

 5. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

 6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721, z późn zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

 7. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

 8. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

 9. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

 10. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

 

IV. Potwierdzenie woli nauki

 1. Kandydat sprawdza w odpowiednim terminie w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji dolnoslaskie.edu.com.pl, do którego oddziału i do której szkoły z listy wyborów został przyjęty.

 2. Warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do oddziału w szkole jest złożenie przez niego, w określonym terminie:

  1. oryginału świadectwa ukończenia Gimnazjum,

  2. oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

  3. dwóch zdjęć.

 1. W przypadku, gdy kandydat (ani jego rodzic) nie złoży w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów w szkole, do której został przyjęty, oznaczać to będzie świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole.

 2. Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół w I naborze mogą składać dokumenty do szkół dysponujących wolnymi miejscami w wyznaczonym terminie w II naborze.

 

V. Kryteria

a. Punkty rekrutacyjne – określa poniższy dokument:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. poz.586).

 

b. Kryteria różnicujące

1. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 1. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane pod uwagę łącznie:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Ponadto, niezależnie od ww. kryteriów, w pierwszej kolejności przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

 


 

Wersja do druku : rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na 2018 \ 2019

 

 

 

 

Kalendarz FB