Rada Seniorów - nabór kandydatów na kadencję 2019 -2024

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze na kadencję 2019 -2024. Do kandydowania na członków Miejskiej Rady Seniorów zapraszamy aktywnych seniorów, którzy zechcą reprezentować potrzeby i interesy osób starszych mieszkających w Jeleniej Górze. Seniorów, którym zdrowie i siły pozwolą na czynny udział w pracach Rady na rzecz poprawy jakości życia seniorów.

I. Rada Seniorów, powołana Uchwałą Nr 20.III.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2018 r., reprezentuje potrzeby i interesy osób starszych, które mieszkają na terenie Miasta Jelenia Góra. Rada zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

II. Rada Seniorów składa się z 11 osób starszych, które mieszkają na terenie Miasta Jelenia Góra. Osobą starszą jest osoba, która ukończyła 60 lat. Kadencja Rady trwa 5 lat.

III. Kandydatem na członka Rady może zostać:

    • przedstawiciel osób starszych posiadający poparcie co najmniej 15 osób starszych,
    • przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

IV. Osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Udzielenie poparcia przez tę sama osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady, będzie skutkować unieważnieniem głosu poparcia. Poparcie jest udzielane przez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

V. Podmiot udzielający poparcia kandydatowi do Rady może zgłosić swojego kandydata spośród swoich członków lub innych mieszkańców Miasta, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wyboru tego dokonuje uprawniony organ podmiotu działającego na rzecz osób starszych, w oparciu o funkcjonujące u niego regulacje.

VI. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od dnia 21 stycznia do dnia 18 lutego 2019 roku.

VII. Formularz zgłoszeniowy wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady (załącznik nr 3) należy składać osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Miejskiej Rady Seniorów”, w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra lub w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, pok. nr 003.

VIII. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, pok. nr 003 oraz na stronie internetowej Miasta w zakładce Sprawy Społeczne

Rada Seniorów.

PREZYDENT MIASTA Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak

 

Uchwała nr 20.III.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze:
http://bip.jeleniagora.pl/uchwala/10518/uchwala-nr-20-iii-2018

 

Kalendarz FB