Przyjmowanie wniosków od mieszkańców- którzy dokonali zmiany systemów ogrzewania

 
 
Dnia 21 września 2018 r. Miasto Jelenia Góra podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kolejne umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. 
 
Warunkiem zawarcia umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 303.XLI.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16.05.2017 zmienioną Uchwałą nr 338.XLIII.2017 z dnia 12.09.2017 r., jest wykonanie trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry.
 
W związku z powyższym zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. złożyli w Urzędzie Miasta Jelenia Góra (tj. w DRUGIM NABORZE) DEKLARACJĘ dotyczącą likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Jeleniej Góry w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych do złożenia wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 
 
Wnioski należy składać do: Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, pokój nr 23, II piętro w następujących terminach:
    • I Tura - do 5 listopada 2018 r. (prawdopodobna wypłata dotacji do 31 grudnia 2018 r.);
    • II Tura - do 30 stycznia 2019 r. (prawdopodobna wypłata dotacji do 30 kwietnia 2019 r.).
 
Niezłożenie kompletu dokumentów w ostatecznym terminie tj. do dnia 30 stycznia 2019 r., traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w programie. Powyższe podyktowane jest koniecznością sprawnej i terminowej realizacji programu.
 
Równocześnie informuję, że uzyskanie dofinansowania w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” może uniemożliwić skorzystanie
z dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
 
WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem (oryginały dokumentów wnioskodawca – dotowany zobowiązany jest posiadać do wglądu): 
    1. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku; 
    • w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości *, 
    • w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania*;
    2. kserokopia umowy dostarczania paliwa/energii*………z dnia……… zawarta z…
    3. kserokopia dokumentu potwierdzającego prawidłowe wykonanie zadania (np. protokołu odbioru wewnętrznej instalacji gazowej, protokołu z pomiarów instalacji elektrycznej itp.), 
    4. kserokopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej*, 
    5. certyfikaty zgodności CE zamontowanych urządzeń, 
    6.  kserokopia dokumentu potwierdzającego klasę nowego kotła*, 
    7. kserokopia zaświadczenia o dacie i liczbie wyłączonych pieców węglowych/likwidacji kotłowni węglowej, wystawione przez kominiarza lub wykonawcę zmiany systemu ogrzewania, 
    8. kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzająca trwałe usunięcie połączenia pieca kaflowego z przewodem kominowym*, 
    9.  kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowe wykonanie zadania*, 
    10. oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy *: 
    •  pełnomocnictwo, 
    •  dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 
    11. oryginały faktur/rachunków wraz z potwierdzeniami przelewów - w przypadku płatności bezgotówkowych - wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę. 
* - skreślić jak nie dotyczy 
 
Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:
    1. koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
    2. koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie
 w przypadku   likwidacji   wszystkich   źródeł   w   nieruchomości   objętej zgłoszeniem),
    3. koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
    4. koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną,
    5. koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
    6. koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
    7. koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
    8. koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
    9. zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
    10. koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
    11. koszt wykonanych opinii kominiarskich,
    12. koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła. 
Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe
….................................................................................................................................................
Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2017 r.
…................................................................................................................................................
    1. Dotacja będzie udzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, jednak w kwocie nie wyższej niż:
    1) dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
    2) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł. 
 
 
 

 

Kalendarz FB