Projekt - Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Tytuł projektu: „Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych”

Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Okres realizacji: 01.07.2017 - 31.12.2018

Wartość projektu: 204 500 zł

Kwota dofinansowania: 173 825 zł (85%)

Przedmiotem projektu jest promocja gospodarcza i inwestycyjna Jeleniej Góry na forum krajowym i międzynarodowym, przede wszystkim poprzez przeprowadzenie dwóch kampanii (kompleksowych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych) o charakterze krajowym oraz o charakterze międzynarodowym.

Celem głównym projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty gospodarczej i inwestycyjnej miasta Jelenia Góra wśród inwestorów i przedsiębiorców.

Cele szczegółowe projektu:

 • budowanie świadomości marki Jeleniej Góry jako miejsca atrakcyjnej lokalizacji inwestycji -miejsca przyjaznego inwestorom,
 • zwiększenie wiedzy nt. dostępnych zasobów inwestycyjnych miasta i ich promocja,
 • przyciągnięcie inwestorów do Jeleniej Góry,
 • większa ilości inicjatyw gospodarczych, promocyjnych, zachęcających do inwestowania,
 • podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Jeleniej Góry odpowiedzialnych za obsługę inwestorów oraz przedsiębiorców z Jeleniej Góry,
 • zintensyfikowanie kontaktów handlowych firm z Jeleniej Góry (w szczególności MSP) z partnerami zagranicznymi,
 • wyższe dochody w budżecie miasta z tytułu podatków,
 • większy poziom dywersyfikacji produkcji miejscowych przedsiębiorstw,
 • wzrost atrakcyjności miasta dla obecnych i potencjalnych mieszkańców,
 • wspieranie przemian na rynku pracy, zwłaszcza w zakresie dostępności dobrze płatnych ofert pracy dla osób wykształconych.

Odbiorcy projektu:

Beneficjent publiczny - Miasto Jelenia Góra (JST)

Bezpośrednie grupy docelowe:

 • inwestorzy polscy i zagraniczni aktywnie poszukujący miejsca do inwestycji,
 • przedsiębiorcy polscy i zagraniczni o potencjale inwestycyjnym,
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Jeleniej Góry, w szczególności z sektora MSP,
 • przedstawiciele kadry zarządzającej.

Pośrednie grupy docelowe:

 • mieszkańcy Jeleniej Góry,
 • mieszkańcy województwa dolnośląskiego,
 • media,
 • instytucje otoczenia biznesu istotne z punktu widzenia realizowanej kampanii.

Zadania/działania przewidziane w projekcie (narzędzia promocji inwestycyjnej):

 1. Podniesienie wiedzy i kwalifikacji podmiotów odpowiedzialnych i zaangażowanych w rozwój gospodarczy Jeleniej Góry.
 2. Uruchomienie i prowadzenie miejskiego portalu o tematyce gospodarczej i inwestycyjnej.
 3. Przygotowanie materiałów informacyjnych i gadżetów promocyjnych.
 4. Kampania promocyjna o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 5. Zarządzanie projektem - informacja i promocja projektu.

Rezultaty projektu:

W projekcie wsparcie otrzyma 10 firm sektora MSP. Podpisany zostanie min. jeden zagraniczny kontrakt handlowy przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji. Wsparte zostanie jedno przedsięwzięcie informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym oraz jedno o charakterze krajowym. 

W efekcie realizacji projektu wzrośnie rozpoznawalność oferty gospodarczej i inwestycyjnej miasta wśród inwestorów i przedsiębiorców, wzmocniony zostanie wizerunek miasta jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji. Nawiązane zostaną kontakty z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, które będą podtrzymywane i profesjonalnie prowadzone przez przeszkolonych w projekcie pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Biuro projektu:

Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pok. 209

Koordynator projektu: 

Daria Kozłowska – tel. (75) 75-46-126, e-mail: dkozlowska@jeleniagora.pl

 W ramach projektu zostały wykonane gadżety promocyjne, zdjęcia działek inwestycyjnych, film promocyjny oraz spot reklamowy.

 

Spot:

 

Kalendarz FB