Program Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego

Dnia 25 stycznia 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podpisał z Miastem Jelenia Góra umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” .

 

Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

 

1. Beneficjenci końcowi programu:

 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach niniejszego „Programu”,

 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków),

 • w odniesieniu do osób fizycznych - beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych,

 • w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: wnioskodawcy,

 • dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej), tzn. właściciel kilku nieruchomości.

2. Zakres wsparcia: przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji

oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:

 • Kotły gazowe;

 • Kotły na olej lekki opałowy;

 • Piece zasilane prądem elektrycznym;

 • Kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru Uzdrowiska Cieplice;

 • Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) - wilgotność  biomasy poniżej 20%;

 • Włączenie do sieci cieplnych;

 • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła.

3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

a)  Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku,

a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w  dniu 30 września 2018 r. - termin zakończenia okresu kwalifikowalności został określony przez Miasto w celu prawidłowej realizacji zadania.

b)  Do   kosztów   kwalifikowanych   zaliczane   będą   wyłącznie   koszty   poniesione
w   okresie kwalifikowania oraz bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia objętego pomocą finansową, a także mieszczące się w katalogu elementów wymienionych w lit. d).

c) Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku

lub równoważnego dokumentu księgowego.

d) Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:

 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,

 • koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie   w przypadku   likwidacji   wszystkich   źródeł   w   nieruchomości   objętej zgłoszeniem),

 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,

 • koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną,

 • koszt przyłączy gazowych i energetycznych,

 •  koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,

 • koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),

 • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej

 • (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),

 • zbiornik na ciepłą wodę użytkową,

 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,

 • koszt wykonanych opinii kominiarskich,

 •  koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła
  e) Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe,
  f) Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:

 • koszt nadzoru nad realizacją,

 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,

 • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego.

4. Informacje dodatkowe: 

a)   Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.

b) Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

c)  Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.

d)   Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach „Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19)  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) tj. mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;

e)  W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

 • wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,

 • pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,

 • pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

 

Dotacja udzielna jest w wysokości do 50% poniesionych kosztów na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym w maksymalnej wysokości do 7 000 zł oraz w budynku jednorodzinnym do 10 000 zł.

 

Miasto Jelenia Góra prosi o składanie KOMPLETNYCH WNIOSKÓW dotyczących likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji w lokalach lub budynkach mieszkalnych zakwalifikowanych i zgłoszonych do WFOŚiGW, w terminach:

1. do dnia 23 marca 2018 r.

2. do dnia 29 czerwca2018 r.

3. do dnia 28 września 2018 r.

 

WNIOSEK należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: ul. Sudecka 29, w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25. 

 

WNIOSKI złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku składany do WFOŚIGW we Wrocławiu. 

 

Możliwość pobrania wzoru wniosku w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, pokój nr 25.

 

WNIOSEK do pobrania (pdf)

 

 

Kalendarz FB