Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 roku istnieje możliwość skorzystania z dedykowanego portalu, za pomocą którego mogą Państwo umówić się na wybrany termin w celu skorzystania z porady prawnej.
 

https://jeleniagora.npp-24.pl/ lub telfonicznie 75-75-46152 ( w godzinach pracy Urzędu Miasta, informacji nie udziela Książnica Karkonoska )

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna:
 
Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje Mieszkańców Jeleniej Góry, iż na terenie Miasta funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.z 2017 r. poz. 2030, z późn zm.).
 
Zadania polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, są zadaniami zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez Miasto.
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatna mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz
wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatna mediacją.
 
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa:
 
- art. 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej:
 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 75 46 347, ( w godzinach pracy Urzędu Miasta )
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze Al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra, Centrala tel. 75 75 239 51 Dział Pomocy Środowiskowej I i II, Dział Świadczeń Pomocy Społecznej, Dział Rehabilitacji, Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, Dział Świadczeń Rodzinnych. Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom e-mail: dik@mops.jelenia-gora.pl Ośrodek Interwencji Kryzysowej czynny 07:30-18:00, tel. 75 46 39 100, telefon interwencyjny 607 550 484 czynny od poniedziałku do piątku 18:00-21:00 oraz w soboty 09:00-13:00
 3. Miejski Rzecznik Konsumentów, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 75 46 110, e-mail: rzecznik_um@jeleniagora.pl
 4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Wolności 70 58-560 Jelenia Góra, tel. 75 647 30 01, 533 991 796, e-mail: porpp@wp.pl
 5. Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze ul. Wolności 70, tel. 75 647 33 90, 91, 94, e-mail: monar@data.pl
 
Więcej informacji pod linkiem:  
 

 

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeleniej Górze są zlokalizowane w następujących miejscach:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7:

dni i godziny

adwokaci

- miesiące nieparzyste

(styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad)

radcowie prawni

- miesiące parzyste

luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień)

poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00

Aurelia Kukulska

Paweł Kurylik

wtorek od godz. 12:00 do 16:00

Dyzma Bebak

Beata Papińska

środa od godz. 12:00 do 16:00

Anna Dubicka

Maria Cisek

czwartek od godz. 14:00 do 18:00

Telimena Iwanowska

Sylwia Borodyn

piątek od godz. 12:00 do 16:00

Bartosz Rudolf

Dagmara Mazur

 

Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, Filia nr 4, Plac Piastowski 32 (Cieplice), prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego:

 • poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00 - Mariusz Gierus, prawnik
 • wtorek od godz. 14:00 do 18:00 - Mariusz Gierus, prawnik
 • środa od godz. 10:00 do 14:00 - Paweł Kogut, radca prawny
 • czwartek od godz. 14:00 do 18:00 - Bartosz Rudolf, adwokat
 • piątek od godz. 14:00 do 18:00 - Bożena Kozak-Sroka - radca prawny

 

Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Jeleniej Górz zlokalizowany jest w następującym miejscu:

 

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego:

 • poniedziałek od godz. 09:00 do 13:00 - Mariusz Gierus - prawnik, doradca obywatelski
 • wtorek od godz. 09:00 do 13:00 - Mariusz Gierus - prawnik, doradca obywatelski
 • środa od godz. 14:00 do 18:00 - Mariusz Gierus - prawnik, doradca obywatelski
 • czwartek od godz. 09:00 do 13:00 - Mariusz Gierus - prawnik, doradca obywatelski
 • piątek od godz. 09:00 do godz. 13:00 - Mariusz Gierus - prawnik, doradca obywatelski

 

 

 

Kalendarz FB