Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje Mieszkańców Jeleniej Góry, iż na terenie miasta funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z obowiązującą ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. ( Dz. U z 2017 r.  poz. 2030 t.j. ).

Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Miasto Jelenia Góra.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci, radcowie prawni lub aplikanci na podstawie umów zawartych z Miastem Jelenia Góra.

Na terenie Jeleniej Góry zostały utworzone 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7, 
 2. w budynku Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, 
 3. w budynku Filii nr 4 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 32 - punkt prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra.

Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzielenie świadczenia;
 • osoby, które ukończyły 65 lat - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • kombatanci - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie zaświadczenia o statusie kombatanta lub statusie osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;
 • weterani - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego; 
 • osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej;
 • kobieta, która jest w ciąży – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROGRAMU (kliknij baner)

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeleniej Górze są zlokalizowane w następujących miejscach:

 

Punkt pomocy prawnej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, czynny:

 • poniedziałek od godz. 14.00  do 18.00 – Paweł Kurylik – radca prawny 
 • wtorek od godz. 12.00 do 16.00 – Wojciech Ćwiąkała – radca prawny 
 • środa od godz. 12.00 do 16.00 – Magdalena Kowalczyk – radca prawny
 • czwartek od godz. 14.00 do 18.00 – Jolanta Olizar - Rudolf – radca prawny
 • piątek od godz. 12.00 do 16.00 – Elżbieta Bogdańska – radca prawny

 

Punkt pomocy prawnej w budynku Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, czynny: 

 • poniedziałek od godz. 9.00 do 13.00 – Roman Bebak – adwokat
 • wtorek od godz. 9.00 do 13.00 – Telimena Iwanowska – adwokat
 • środa od godz. 13.00 do 17.00 – Dyzma Bebak – adwokat
 • piątek od godz. 9.00  do 13.00 – Bartosz Rudolf – adwokat
 • sobota od godz. 9.00 do 13.00 – Grażyna Kołodziejczak – adwokat

 

Punkt pomocy prawnej prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego (KRS nr 0000386088) - w budynku Filii nr 4 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 32, czynny: 

 • poniedziałek od godz. 13.00 do 18.00 – Bartosz Rudolf – adwokat
 • wtorek od godz. 10.00 do 15.00 – Mariusz Gierus – prawnik
 • środa od 11:00 do 16:00 – Mariusz Gierus – prawnik
 • czwartek od godz. 13.00 do 18.00 – Paweł Kogut – radca prawny
 • piątek od godz. 13.00 do 18.00 – Mariusz Gierus – adwokat

 

 

Kalendarz FB