Nie spalaj węgla brunatnego

W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego i obowiązywaniem na obszarze  Miasta Jelenia Góra tzw. uchwał antysmogowych tj.:
 
  • Uchwała Nr XLI /1407 /17/ Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  • Uchwała dla Województwa Dolnośląskiego z wyłączeniem Miasta Wrocław oraz uzdrowisk 
  • Uchwała Nr XLI / 1406 /17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  • Uchwała antysmogowa dla uzdrowisk 
 
informuję, że od dnia 01.07.2018 r. zakazane jest spalanie w kotłach,  piecach oraz kominkach, paliw stałych najniższej jakości tj.:
    • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
    • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
    • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
    • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
 
 
 Na terenie Uzdrowiska  Cieplice :
 
  • Od dnia 1 lipca 2018 r. ograniczenia wynikające z niniejszej uchwały, ze względu na brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych, obejmą nowe instalacje instalowane po tym terminie. Odpowiednio krótki horyzont czasowy wprowadzenia uchwały w życie umożliwi zatrzymanie procesu instalowania nowych źródeł ciepła na paliwa stałe w istniejącym zasobie budowlanym oraz wpłynie na decyzje o zastosowanym źródle ogrzewania w budynkach nowobudowanych, ale jednocześnie pozwoli na uruchomienie instalacji już zakupionych przez użytkowników bądź inwestorów w budynkach będących w trakcie budowy – pod warunkiem ich uruchomienia w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Przepis ten nie dotyczy instalacji będących w trakcie montażu w obiekcie budowlanym lub których montaż jest planowany, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed dniem 1 lipca 2018 r.
  • Do dnia 1 lipca 2024 r. należy zakończyć eksploatację wszystkich kotłów na paliwo stałe, oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., których emisja pyłu nie spełnia klas zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że kotły pozaklasowe, tzw. kopciuchy nie mogą być eksploatowane od 1 lipca 2024 r.
  • Do dnia 1 lipca 2028 r. należy zakończyć eksploatację kotłów oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., których emisyjność dla pyłu odpowiada 3, 4 i 5 klasie wg normy PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że kotły na paliwo stałe nie powinny być eksploatowane od 1 lipca 2028r. Należy podkreślić, że uchwałodawca przewidział możliwość eksploatacji kotłów klasy 3, 4 i 5 jeszcze przez okres około 10 lat od dnia wejścia w życie uchwały, tj. z dużym prawdopodobieństwem, do końca ich żywotności.
 
 
 Na terenie Miasta Jelenia Góra z wyłączeniem Uzdrowiska Cieplice :
 

Od 1 lipca 2018 roku będą obowiązywać ograniczenia dotyczące nowo uruchamianych instalacji, tak aby w pierwszej kolejności ograniczyć powstawanie nowych źródeł emisji. Wszystkie nowo instalowane kotły oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń od tego terminu mają spełniać wymogi określone w § 5 i § 6 uchwały.

Zgodnie z zapisami, emisja cząstek stałych (pyłu) nie może przekraczać granicznych wielkości emisji określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 oraz rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. Dla kotłów wartości emisji są zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, tj.: emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; instalacja nie posiada rusztu awaryjnego.
Dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń emisja cząstek stałych (PM) nie będzie przekraczała 40 mg/m3 przy zamkniętej komorze spalania lub 50 mg/m3 przy otwartej komorze spalania. Uchwałodawca dopuszcza osiągniecie granicznych wielkości emisji pyłu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń poprzez montaż urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu.
Do 1 lipca 2024 r. należy zakończyć eksploatację wszystkich instalacji na paliwa stałe, których emisja pyłu nie odpowiada żadnej z klas emisyjności według polskiej normy PN-EN 303-5:2012, tj. tzw. kopciuchów, które ze względu na przestarzałą technologię i niską temperaturę spalania emitują znacznie więcej pyłów i substancji rakotwórczych (emisja pyłu kształtuje się na poziomie 400 mg/m3).
Do dnia 1 lipca 2028 r. należy zakończyć eksploatację kotłów oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., których emisyjność dla pyłu odpowiada 3 i 4 klasie wg normy PN-EN 303-5:2012. Oznacza to, że od 1 lipca 2028 r. można eksploatować kotły na paliwo stałe, z których emisja cząstek pyłu odpowiada klasie 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
Należy podkreślić, że uchwałodawca przewidział możliwość eksploatacji kotłów klasy 3 i 4 jeszcze przez okres około 10 lat od dnia wejścia w życie uchwały, tj. z dużym prawdopodobieństwem, do końca ich żywotności.
 
 
więcej informacji :

 

Kalendarz FB