Mobilny PSZOK w maju

W maju na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów "problemowych" w następującej lokalizacji:

 

 

  • 05.05.2018r.

 

- pl. Kombatantów (parking), godz. 10:00 – 13:00

 

  • 12.05.2018r.

 

- ul Spółdzielcza 29, godz. 10:00 – 13:00

 

  • 19.05.2018r.

 

- Osiedle Robotnicze (przy wiadukcie kolejowym), godz. 10:00 – 13:00

 

  • 26.05.2018r.

 

- ul. Zjednoczenia Narodowego/ Przechodnia , godz. 10:00 – 13:00

 

 

 

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:

 

- leki,

 

- farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,

 

- opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,

 

- kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,

 

- detergenty,

 

- oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,

 

- baterie i akumulatory,

 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

 

- urządzenia zawierające freony,

 

- lampy fluorescencyjne,

 

- opady zawierające rtęć,

 

- oleje i tłuszcze jadalne.

 

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

 

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

 

 

 

Grupa:

 

Kalendarz FB