Mobilny PSZOK w czerwcu

W czerwcu przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

03.06.2018r.
  • Osiedle Czarne (festyn- boisko przy ul. Nowej), godz. 12:00 – 16:00
09.06.2018r.
  • ul. Wiłkomirskiego (festyn JSM) godz. 14:00 – 18:00
16.06.2018r.
  • pl. Energetyka (przy placu zabaw), godz. 10:00 – 13:00
23.06.2018r.
  • ul. Goduszyńska ( koło krzyża), godz. 10:00 – 13:00
30.06.2018r.
  • Jagniątków (pętla Autobusowa), godz. 10:00 – 13:00
Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:
- leki,
- farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
- opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
- kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
- detergenty,
- oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
- baterie i akumulatory,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
- urządzenia zawierające freony,
- lampy fluorescencyjne,
- opady zawierające rtęć,
- oleje i tłuszcze jadalne.
Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.
Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

Grupa:

 

Kalendarz FB