Inwestycje w rozwój obszarów leśnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014−2020) przewidziano działanie 8: Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, realizowane poprzez poddziałania:
• 8.1: Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, które jest dedykowane jest do gruntów rolnych charakteryzujących się niską przydatnością dla rolnictwa, stanowiących potencjalny obszar dla zakładania upraw leśnych, jak również kształtowania struktury krajobrazu obszarów wiejskich;

8.5: Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska skierowane jest do lasów prywatnych w wieku 11–60 lat, które wymagają znaczących nakładów w celu utrzymania ich w dobrej kondycji. Pomoc może być przyznawana na wprowadzanie podsadzeń w istniejących lasach, przy uwzględnieniu lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych i klimatycznych danego obszaru, w celu zwiększenia odporności drzewostanów na zmiany klimatyczne oraz wzrostu różnorodności biologicznej, a także zwiększenia retencji wody na danym obszarze.

Więcej informacji znajduje się w załączonym przewodniku oraz ulotce a także na stronie MRiRW :

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/materialy-informacyjne4

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020

Przewodnik

Ulotka

 

Kalendarz FB