Informacja nt. Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Miasta Jeleniej Góry po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry.

Pisemne zgłoszenia kandydatów z uzasadnieniem należy składać na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, w terminie do 6 września 2019 r. do godz. 14:30

Jednocześnie informuję, iż Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Kadencja Rady trwa 4 lata. Do zakresu działania Rady, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, należy: 

    1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 

      a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

      b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

    2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

    3) ocena realizacji programów;

   4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

29.08.2019

 

 

Kalendarz FB