15 listopada upływa termin płatności podatku

Urząd Miasta Jelenia Góra przypomina, iż 15 listopada br. upływa dla osób fizycznych termin płatności raty podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Jednocześnie informujemy, iż do 15 września br. podatnicy zobowiązani byli do zapłacenia II raty podatku od środków transportowych. Brak wpłaty w ustawowym terminie może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów tj. kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W przypadku niewpłacenia podatku w wyznaczonym terminie zostają naliczone odsetki za zwłokę oraz po 7 dniach licząc od dnia doręczenia upomnienia zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Dziękujemy za terminowe uregulowanie należności. Informacji o stanie swoich zobowiązań z tytułu:

  • podatków, uzyskać można pod numerem tel. 75 74 46 236 oraz bezpośrednio w urzędzie - pokój nr 37.

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskać można pod numerem tel. 75 75 49 887 oraz bezpośrednio w urzędzie - pokój nr 39.

 

Kalendarz FB