Plakat naboru na rachmistrzów spisowych.

Autor: redakcja UMJG

2.2.2021 - 8:27

Trwa nabór na rachmistrzów spisowych

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Jednak Prezes GUS zaproponował zmiany i zgodnie z projektem spis ma być wydłużony o trzy miesiące – aż do końca września.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Jeleniej Góry – Gminny Komisarz Spisowy w Jeleniej Górze – ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

1. mieć ukończone 18 lat,

2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;

2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania znajdziesz TUTAJ), zawierającego:

1. dane osobowe i kontaktowe:

a. imię (imiona) i nazwisko,

b. datę urodzenia,

c. adres zamieszkania,

d. numer telefonu,

e. adres e-mail,

2. oświadczenie o:

a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,

c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,

d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może złożyć dokumenty osobiście
(w zaklejonej kopercie z dopiskiem NSP 2021 w kancelarii) w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: nsp@jeleniagora.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Szczegółowe informacje bip.jeleniagora.pl

Galeria
Image