Zdjęcie korytarza szkolnego.

Autor: redakcja UMJG

19.3.2020 - 8:27

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na ostatniej prostej

Dobiega końca tegoroczna rekrutacja do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. Podobnie jak w poprzednich latach, większość działań w tym zakresie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

Z uwagi na czas zagrożenia epidemicznego zaleca się, aby rodzic lub prawny opiekun przesłał dokumenty naborowe (wniosek o przyjęcie) dziecka wraz z załącznikami w postaci wypełnionych i podpisanych skanów pocztą e-mail do placówki pierwszego wyboru.

Przy rekrutacji do miejskich przedszkoli, po wypełnieniu karty zgłoszenia (dostępna na www.jeleniagora.pl, baner zatytułowany „Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020/2021”), wydrukowaniu, podpisaniu i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wybranych kryteriów należy zeskanować i przesłać e-mailem na adres placówki. Jeśli nie ma takiej możliwości, można dostarczyć wniosek do przedszkola I wyboru osobiście.

Rejestracja kandydatów zakończy się w piątek 20 marca 2020 r. o godzinie 13:00.

Rekrutacja do szkół podstawowych w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2020/2021.

Podobnie jak w przedszkolach, termin zakończenia przyjmowania dokumentacji przez szkołę obwodową lub szkołę pierwszego wyboru trwać będzie do piątku 20 marca 2020 r. do godz. 13.00 i odbywa się również w formie elektronicznej.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej we wskazanym wyżej (do 20 marca) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny www.jeleniagora.pl lub bezpośrednio www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację wraz z załącznikami, zeskanować, podpisać i przesłać drogą mailową na adres szkoły. W sytuacji, kiedy nie będzie takiej możliwości, należy dostarczyć dokumenty osobiście do sekretariatu danej szkoły.

Miasto przypomina rodzicom dzieci o sprawdzeniu, w rejonie jakiej szkoły zamieszkują. Obwody szkół podstawowych wynikają z uchwały nr 92.IX.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Jelenia Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów ustalonych w Uchwale nr 292.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. Analogicznie, jak w przypadku dzieci zamieszkujących w obwodzie danej szkoły, należy wydrukować wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z załącznikami, zeskanować, podpisać i przesłać drogą e-mail do szkoły I wyboru a w sytuacji, kiedy nie będzie takiej możliwości, dostarczyć do sekretariatu danej szkoły.

Źródło: Departament Edukacji