Wyrównywanie różnic między regionami

Autor: redakcja UMJG

4.2.2021 - 11:35

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2021r

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r”.

W roku bieżącym będą realizowane następujące obszary Programu:

1. Obszary Programu, które będą realizowane w 2021 r.:

 1. obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;

 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2021 r.:

 1. obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne – 35%;

 2. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 35%;

 3. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku – 50%;

 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 270.000,00 zł dla autobusów;

 

Intensywność pomocy – dla projektów dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 60%, dla projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 70%;

 

5. obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu – 20%;

 1. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej - ;

 2. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi – 30%.

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON obszarów: B, C, D, F i G, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, będą przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rehabilitacji w Jeleniej Górze przy
al. J. Pawła II 7, pok. 307, 306a, do dnia 17 lutego 2021 r (data wpływu do MOPS w Jeleniej Górze).

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są przez Oddziały PFRON.

Informacje na temat programu można uzyskać w Dziale Rehabilitacji MOPS w Jeleniej Górze, III piętro, pokój 306a, 307, tel. 75 75 588 02.

Szczegółowe informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. oraz druki wniosków (załącznik nr 5 do procedur programu) dostępne są na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2021-roku/