niepełnosprawni

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zgłaszania kandydata na członka Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ogłoszenie
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 19 kwietnia  2017 r.

w sprawie zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry
 

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r., poz. 2046) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2003 r. Nr 62, poz. 560), informuje się o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Miasta Jelenia Góra po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry celem uzupełnienia składu.

Pisemne zgłoszenia kandydatów z uzasadnieniem należy składać na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra w ciągu 14 dni od dnia  opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Informacja nt. Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Miasta Jeleniej Góry po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry celem uzupełnienia składu.

Pisemne zgłoszenia kandydatów z uzasadnieniem należy składać na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, w terminie do 09 maja 2017 r. do godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, iż Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Do zakresu działania Rady, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2016, poz. 2046), należy:

1)    inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a)   integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b)   realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2)    opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3)    ocena realizacji programów;

4)    opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 03.03.2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert, w związku z ogłoszeniem w dniu 3.03.2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

 

Treść zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy kandydata

Zarządzenie nr 0050.634.2016.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 marca 2016

Zarządzenie nr 0050.634.2016.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 marca 2016 roku na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

zarządzenie nr 0050.634.2016.VII

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - niepełnosprawni 2016

Prezydent Miasta Jeleniej Góry  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych  z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych - uzupełniające

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry celem uzupełnienia składu.

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), informuje się o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Miasta Jelenia Góra po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry celem uzupełnienia składu. Pisemne zgłoszenia kandydatów z uzasadnieniem należy składać na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra w ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ogłoszenie BIP

Rusza projekt: Praca? Jestem nas TAK: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, realizowany przez KSON

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji nowego projektu związanego z aktywizacją zawodową, wykorzystującego metodę zatrudnienia wspomaganego. Celem projektu jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do pracy m.in. w branży usług hotelarskich,  finansowo-ubezpieczeniowych oraz pokrewnych.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Szkolenia zawodowe – agent ubezpieczeniowo-finansowy, obsługa recepcji, profesjonalna obsługa klienta, podstawy e-marketingu, kurs języka obcego z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną
  • 3 miesięczne staże zawodowe (Uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 910 zł./m-c)
  • Indywidualne wsparcie psychologa, trenera pracy i pośrednika pracy
  • Warsztaty doradztwa prawnego
  • 6 dniowe wyjazdowe warsztaty integrująco-motywujące (zapewniamy nocleg, wyżywienie)
  • Możliwość udziału w grupie wsparcia
  • Pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia
  • Pomoc asystenta (tłumacz języka migowego, asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, itd.)
  • Zwrot kosztów dojazdu na ww. szkolenia, warsztaty, spotkania itd.

W projekcie mogą wziąć udział osoby niezatrudnione, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego (gł. Jelenia Góra, Kamienna Góra, Wałbrzych – i okolice), a także mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Rekrutacja do pierwszej edycji projektu rozpocznie się w lutym br. (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na www.kson.pl) , jednak osoby chętne prosimy o przesłanie już dziś krótkiej informacji o sobie (wraz z danymi kontaktowymi) na adres: koordynator@kson.pl. Projekt potrwa do lutego 2018r., przewiduje się, że w tym czasie zostanie zaktywizowanych co najmniej 128 osób z niepełnosprawnością, z czego min. 33 %  podejmie zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Wykorzystaj swoją szansę – weź udział w projekcie! Serdecznie zapraszamy!

Projekt: „Praca? Jestem nas TAK: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami współfinansowany jest ze środków PFRON  w ramach 24 konkursu ofert.

Rusza projekt: Praca? Jestem na TAK: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, realizowany przez KSON

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji nowego projektu związanego z aktywizacją zawodową, wykorzystującego metodę zatrudnienia wspomaganego. Celem projektu jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do pracy m.in.

Spotkanie opłatkowe Osób Niepełnosprawnych 2016

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła oraz Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych działające przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty zapraszają.

Subscribe to RSS - niepełnosprawni

 

Kalendarz FB