NGO

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu

"Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15:30:

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl


 

Projekt Programu na 2017 rok


 
-odnośnik BIP-

Grupa:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 03.03.2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert, w związku z ogłoszeniem w dniu 3.03.2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

 

Treść zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy kandydata

Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok". Do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe. Propozycje do Programu należy zgłaszać do 10 marca br. za mocą formularza, zamieszczonego na stronie internetowej www.umwd.pl, zakładka "organizacje pozarządowe" oraz w załączniku, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
lub
elektronicznie na adres: ngo@umwd.pl
Formularz zgłoszenia
Iwona Łyp
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
ul. Walońska 3-5, pok. 701A
50-413 Wrocław
te. 71 770 41 88

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
www.dolnyslask.pl

Grupa:

Zadania RDPP

Rozstrzygnięcia konkursów z zakresu ochrony zdrowia 22.12.2016

ZPM NR 0050.851.2016.VII - W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 listopada 2016 roku na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania - świetlice środowiskowe i kluby abstynenckie

 
ZPM NR 0050.852.2016.VII - W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 listopada 2016 roku na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania - wypoczynek i profilaktyka
 
ZPM NR 0050.853.2016.VII - W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 listopada 2016 roku na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii

Grupa:

Zarządzenie nr 0050.840.2016.VII

Zarządzenie nr 0050.840.2016.VII w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację w latach 2017-2018 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego

 

ZPM nr 0050.840.2016.VII

Grupa:

Subscribe to RSS - NGO

 

Kalendarz FB