NGO

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu

"Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15:30:

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl


 

Projekt Programu na 2017 rok


 
-odnośnik BIP-

Grupa:

Zjazd Sprawozdawczy w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym TPD

1 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze odbył się Zjazd Delegatów TPD Regionu Dolnego Śląska, podsumowujący w połowie kadencji działalność Zarządu Regionalnego za lata 2015-2016. Zjazd rozpoczął się od występu dwóch zespołów artystycznych:

1/ Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego "CANTO", działającego od 2008 roku przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze (Integracyjnej) pod kierunkiem p. Anny Szewczuk,

2/ Zespołu teatralno-wokalnego "BAJECZKA" Szkoły Podstawowej, funkcjonującej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze pod kierunkiem p. Ewy Poniatowskiej i p. Moniki Mikulskiej. Przy obu jednostkach oświatowych działają Koła Przyjaciół Dzieci.

Prezentacja obu zespołów przyjęta została przez Delegatów i Gości Zjazdu z podziwem i uznaniem dla talentów i uzdolnień dzieci oraz zaangażowania prowadzących nauczycieli - pedagogów obu szkół.  Uczestnicy podziękowali za występ długimi brawami, a organizatorzy kwiatami oraz upominkami dla dzieci. Osiągnięcia dzieci są efektem ich pracowitości, a także okazywania pomocy ze strony szkół, nauczycieli oraz wsparcia Przyjaciół Dzieci z naszego Towarzystwa – powiedział prezes Ryszard Wach.

Wśród gości Zjazdu byli: p. Zofia Czernow - poseł na Sejm RP, p. Piotr Paczóski - z-ca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, p. Zygmunt Nowaczyk - z-ca Prezydenta Miasta Wałbrzycha i członek Prezydium Zarządu Głównego TPD, p. Zbigniew Ładziński - Starszy Cechu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, od lat społecznik i przyjaciel dzieci, Włodzimierz Szyposz - Honorowy Członek TPD z Legnicy, p. Maria Silbert-Salabura - dyr. Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze, p. Danuta Pawłowicz - dyr. Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, p. Sabina Wach - z-ca dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jeleniej Górze.

            Zjazd Sprawozdawczy był również okazją do uhonorowania odznaczeniami TPD zasłużonych, wieloletnich działaczy Towarzystwa. Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD otrzymały: p. Krystyna Młodnicka z Jeleniej Góry oraz p. Renata Nicpoń z Legnicy. Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza TPD zostali odznaczeni: p. Katarzyna Bielewicz-Czyczkan z  Kamiennej Góry, p. Dariusz Czekaj z Legnicy. Odznaką "Przyjaciel Dziecka" wyróżnieni zostali: p. Katarzyna Rydzy i p. Paweł Dziopa z Legnicy.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu TPD za lata 2015-2016 oraz informację o najważniejszych dokonaniach działaczy TPD z Dolnego Śląska przedstawił prezes Ryszard Wach. Delegaci Zjazdu otrzymali informację w formie pisemnej. Poszczególne Zarządy Okręgowe TPD z Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia sporządziły obszerny opis własnych dokonań, realizowanych zadań i działalności pomocowej na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących różnych form wsparcia. A oto wizytówka działalności TPD na Dolnym Śląsku w liczbach:

 

- 246 kół TPD w tym 28 kół specjalistycznych ze względu na schorzenia zdrowotne dzieci;

- 5584 członków TPD;

- 14 placówek wsparcia dziennego (środowiskowe ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe i inne);

- 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej

- 3 punkty poradnictwa psychologicznego oraz kilkanaście innych punktów i grup wsparcia;

- formy wypoczynku w 2016 r. - 5047 uczestników na 124 turnusach, w tym rehabilitacyjnych;

- formy pomocy materialnej w 2016 r. - ok. 13,5 tys. dzieci i młodzieży (pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, dożywianie, okazjonalnie - paczki, upominki, nagrody).

Zwrócono uwagę, że znaczną, odczuwalną poprawę sytuacji wśród dzieci i rodzin na wsi i w mieście niesie program rządowy 500+, dzięki któremu więcej dzieci korzystało m.in.z wypoczynku zimowego i letniego.

Prezes Ryszard Wach podkreślił, że Zarząd Regionu Dolnośląskiego TPD jest koordynatorem oraz inicjatorem wspierającym jednostki organizacyjne TPD. Główny ciężar zadań kumuluje się w oddziałach okręgowych, które oprócz bieżącej działalności prowadzą także obsługę finansową realizowanych zadań i programów. Innym atutem jest bardzo duża różnorodność form pracy, każdy okręg wyróżnia się swoją specyfiką.

Grupa:

Zarządzenie nr 0050.982.2017.VII rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 03 marca 2017

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 03 marca 2017 roku na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

zarządzenie nr 0050.982.2017.VII

Grupa:

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 03.03.2017

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ).
Uwaga! Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi statutową działalność na rzecz osób niepelnosprawnych.
Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyłonione oferty uzyskują dotację na dofinansowanie realizacji zadania. Celem realizowanych zadań jest zaspokojenie potrzeb, poprawa warunków oraz podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych – mieszkańców Miasta Jeleniej Góry

Treść ogłoszenia

wzór oferty

 
 
 

Grupa:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 03.03.2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert, w związku z ogłoszeniem w dniu 3.03.2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

 

Treść zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy kandydata

Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok". Do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe. Propozycje do Programu należy zgłaszać do 10 marca br. za mocą formularza, zamieszczonego na stronie internetowej www.umwd.pl, zakładka "organizacje pozarządowe" oraz w załączniku, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
lub
elektronicznie na adres: ngo@umwd.pl
Formularz zgłoszenia
Iwona Łyp
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
ul. Walońska 3-5, pok. 701A
50-413 Wrocław
te. 71 770 41 88

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
www.dolnyslask.pl

Grupa:

 

Kalendarz FB