Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach - kronika projektu

Głównym celem projektu była poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego jako podstawy aktywności kulturalnej dzielnicy uzdrowiskowej Miasta Jeleniej Góry, wzrost konkurencyjności dolnośląskiego potencjału turystycznego oraz rozszerzenie oferty kulturalnej regionu i wzmocnienie wizerunku oraz atrakcyjności turystycznej Cieplic.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu  17.790 267,76 PLN

Wkład Unii Europejskiej        11.488 445,72 PLN

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Spółka z o.o.

Wartość robót budowlanych: 12.051.580,00 PLN

Termin zakończenia robót do 31.08.2013 r.

Roboty rozpoczęto 12.08.2010 r.

Projekt Partnerski, realizowany przez:

1. Miasto Jelenia Góra – jako lidera projektu

2. Kolegium Zakonu Pijarów - jako partnera

3 . Parafię Rzymsko-Katolicką  p.w. Św. Jana Chrzciciela - jako partnera

 

W wyniku realizacji projektu 3 obiekty zabytkowe, stanowiące jeden unikalny kompleks, zostały poddane konserwacji i restauracji a jeden obiekt został zaadaptowany do pełnienia nowej funkcji– centrum kultury, którym jest Muzeum Przyrodnicze.

W ramach projektu wykonano:

 • renowację elewacji kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela wraz z konserwacją zabytkowych epitafiów na ścianach zewnętrznych,
 • renowację elewacji obiektu klasztornego,
 • przebudowę dachu budynku klasztoru,
 • renowację zabytkowej dzwonnicy na wejściu do zespołu pocysterskiego,
 • kompleksowy remont i modernizację wnętrz budynku klasztornego w części zarządzanej przez Miasto wraz z wykonaniem wszystkich instalacji wewnętrznych,budową windy dla osób niepełnosprawnych,
 • zakup wyposażenia dla Muzeum Przyrodniczego
 • zagospodarowanie terenu od strony ulicy Cieplickiej poprzez utworzenie pasażu rekreacyjnego ze strefą odpoczynku i relaksu.

W trakcie realizacji projektu, na początku 2011 r. spod warstwy tynku odsłonięte zostały duże fragmenty dekoracji freskowej. Miasto podjęło decyzję o rewitalizacji odkrytych malowideł freskowych i przeprowadzeniu konserwacji estetycznej odkrytych polichromii na pow. 500 m2  oraz konserwacji zachowawczej na powierzchni ok. 1.400 m2. 

ulotka 1strona freski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 freski sciana daty

Na zakończenie realizacji zadania w dniu 17.08.2013 r. odbył się "Jarmark Cysrerski"  całość zostła poprzedzona uroczystą mszą świętą z poświęceniem Centrum "Prebenda Cysterska" . 

 dsc0057
 
  dsc0064
 
 
 dsc0379
 
  dsc0376
 dsc0290

 

 

 

 

 

 

Zakończono prace elewacyjne kościoła św. Jana Chrzciciela

w zakresie elewacji tynków, zakończono prace na

wieży obejmujące:

 • prace malarskie elewacji,
 • konserwatorskie renowacji balustrady,
 • konserwatorskie renowacji stolarki okiennej i żaluzji drewnianych. Zakończono prace konserwatorskie epitafiów na murze pomiędzy wieżą i budynkiem plebani a także prace konserwatorskie renowacji rzeźb za kościołem.

Zakończono prace na obiekcie klasztoru:

 • wykonano nowe pokrycie dachowe,
 • wymieniono wszystkie okna w obiekcie wraz z oknami ppoż.,
 • skuto tynki na elewacji klasztoru, wykonano nowe tynki na obiekcie, zakończono malowanie elewacji.
 • wykonano ocieplenie i ułożenie suchych tynków na poddaszu,
 • wykonano posadzki na parterze, I i II piętrze.

 

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 altalt

 

 wiryd

 

 

 

 

 

 

 

 

ulotka 2strona wirydarz 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończono prace związane z ciągami pieszo-jezdnymi w części kościelnej. Ułożona została kostka betonowa, opaski wokół kościoła i wieży wypełnione zostały otoczakami, tereny zielone zrekultywowane i obsiane trawą.

Wykończono posadzki piwnic płytkami. Zamontowana została konstrukcja windy w wirydarzu.

 

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu wirydarza – wykonano wyburzenia przybudówek, izolacje pionowe z drenażem wokół klasztoru.  

Trwają roboty wyburzeniowe dotyczące wykuwania murów pod instalacje wodno-kanalizacyjne i piony wentylacyjne.

Trwają roboty żelbetowe   pod schody z parteru na półpiętro, z półpiętra na piętro oraz do piwnicy, klatki schodowe.

Na poddaszu trwają prace przy wykonywaniu podłóg na poziomie nieużytkowym.

Wewnątrz obiektu trwają prace branży elektrycznej na poziomie poddasza i I piętra oraz branży sanitarnej na poziomie parteru, I piętra i poddasza.

Trwają prace elewacyjne klasztoru od strony rzeki.

Zaawansowanie robót wynosi około 56 %

Wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu konserwacji odkrytych malowideł freskowych jest Firma Ars Longa Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur s.j.

Wartość robót budowlanych konserwacyjnych : 1.697.400,00 PLN

Roboty zostały rozpoczęte w dniu 07.02.2012 r. i zakończone w dniu 30.10.2012 r. Wykonawca Ars Longa wykonał odsłonięcie i konserwację techniczną barokowych fresków na powierzchni 1415,09 m2 oraz odsłonięcie i konserwację estetyczną fresków na powierzchni 500,07 m2.

Wykonane prace zostały przyjęte przez komisję odbiorową.

Fotorelacja z postępu prac z dnia 16.01.2012 r.

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Odnowa i konserwacja fresków w Zespole Pocysterskim" . Szczegółowe informację znajdują się pod adresem:

http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=7495&idmp=99&r=r

Jelenia Góra, dn. 12.01.2012 r.


Fotorelacja z postępu prac z dnia 30 grudnia 2011 r.

 30.12.2011.1

 

30.12.2011.5

 

30.12.2011.6

 

30.12.2011.7

 

30.12.2011.4
30.12.2011.2

 


Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra został ogłoszony konkurs na "Opracowanie koncepcji aranżacji sal wystawienniczych muzeum zlokalizowanego we wnętrzach Zespołu Pocysterskiego w Jeleniej Górze - Cieplicach. Informacje o konkursie znajdują się pod adresem:

http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=7420&idmp=1213&r=r

Jelenia Góra, dn. 27.12.2011 r


Fotorelacja z postępu prac z dnia 8 grudnia 2011 r.

8.12.11.3

 

8.12.11.1

 

8.12.11.2

 


Porównanie postępu prac wrzesień 2010 - październik 2011

kolaz

 

kolaz1

 


Fotorelacja z postępu prac z dnia 20 październik 2011 r.

20.10.11.2

 

20.10.11.5

 

20.10.11.3

 

20.10.11.4

 


W dniu dzisiejszym w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze – Cieplicach, miało miejsce uroczyste podpisanie aktu rozpoczynającego realizację projektu pod nazwą „Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”. W uroczystym podpisaniu dokumentu wzięli udział: Prezydent Miasta Marek Obrębalski, Prowincjał Zakonu Pijarów z Krakowa ks. Józef Tarnawski, w imieniu Biskupa Legnickiego uczestniczył ks. Dziekan Bogdan Żygadło.

Tuż po uroczystej mszy świętej, koncelebrowanej przez: ks. Prowincjała Józefa Tarnawskiego, ks. Dziekana Bogdana Żygadło oraz Proboszcza Parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. Józefa Jacka Raczka - Prezydent Miasta, wraz z partnerami projektu, podpisał akt rozpoczynający prace rewaloryzacyjne. Dokument złożony został do metalowej skrzyni, która zostanie wkopana, przez wykonawcę, po rozpoczęciu robót w obiekcie.

roz1

Jelenia Góra, dn. 19.09.2010 r.


Przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Jelenia Góra, dn. 3.09.2010 r.


Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem budowlano – konserwatorskim Castellum na wykonawstwo robót budowlanych na kwotę 11 956 000,00 PLN.

 Zespol

Jelenia Góra, dn. 12.08.2010 r.


Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu firmą PM Group Polska z Wrocławia na kwotę 602 680,00 PLN.

Jelenia Góra, dn. 14.05.2010 r.


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach” na kwotę 16 448 462,00 PLN.

Jelenia Góra, dn. 28.01.2010 r.


Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach".

Jelenia Góra, dn. 08.06.2009 r.


Opis projektu


Głównym celem projektu jest poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego jako podstawy aktywności kulturalnej dzielnicy uzdrowiskowej Miasta Jeleniej Góry i wzmocnienie wizerunku oraz atrakcyjności turystycznej Cieplic. Projekt realizowany będzie w obrębie zabytkowego XVIII wiecznego zespołu budynków dawnego klasztoru pocysterskiego. Ze względu na wartość historyczną i objęcie obiektu ochroną konserwatorską poprzez wpisy do rejestru zabytków, podstawowym założeniem projektu jest gruntowana renowacja oraz udostępnienie dla turystów krajowych i zagranicznych, kuracjuszy oraz mieszkańców Miasta Jelenia Góra zespołu pocysterskiego adaptacją części budynku klasztoruna cele kulturalne.

Prace jakie muszą być wykonane, aby obiekt służył powyższych celom, to przede wszystkim:

 • Dokończenie renowacji elewacji budynku zabytkowego kościoła P.W. Św. Jan Chrzciciela wraz z konserwacją zabytkowych epitafiów na ścianach zewnętrznych,
 • Wykonanie remontu elewacji budynku klasztornego wraz z wymianą okien w częściach przynależnych do Miasta i do Parafii Ojców Pijarów
 • Renowacji zabytkowej dzwonnicy na wejściu do zespołu pocysterskiego
 • Gruntowana przebudowa dachu budynku klasztornego, w nawiązaniu do koloru i stylistyki wykonanych prac na części przynależnej do Parafii,
 • Kompleksowa modernizacja wnętrz budynku klasztornego w części zarządzanej przez Miasto polegająca na wykonaniu wszelkich instalacji wewnętrznych, remoncie pomieszczeń z zaadoptowaniem ich do pełnienia nowych funkcji, budowa windy dla osób niepełnosprawnych,
 • Zakup niezbędnego wyposażenia i mebli pod potrzeby planowanych do ulokowania instytucji kultury,
 • Zagospodarowanie terenu od strony ulicy Cieplickiej (przebudowa ogrodzenia z zamontowaniem kutej bramy i furtki, utworzenie pasażu rekreacyjnego i strefy odpoczynku i relaksu.

Docelowo, w zmodernizowanym obiekcie swoją siedzibę będzie miało Muzeum Przyrodnicze. Cały obiekt zespołu klasztornego stanie się atrakcją turystyczną na tworzonym linowym, krajowym produkcie turystycznym „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów”. Turyści podróżujący nowym szlakiem turystycznym na pewno nie ominą Jeleniej Góry i przyjadą od 2012 roku do odrestaurowanego obiektu klasztoru pocysterskiego.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach” nr RPDS.06.04.00-02-063/09 z dnia 28.01.2010 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” („Turystyka i kultura”), Działanie nr 6.4 „Turystyka kulturowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

Całkowita wartość Projektu wynosi - 16 448 462,00 PLN

Dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej - 11 513 923,40 PLN stanowiące nie więcej niż 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu - 30.06.2012 r.


Przydatne linki:

Strona poświęcona Unii Europejskiej - www.europa.eu

Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - www.rpo.dolnyslask.pl/

 

 

Kalendarz FB