"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” - kronika projektu

Loga unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

 

1. Tytuł projektu: "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” 

2. Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020” nr RPDS.10.02.03-02-0008/16. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poddziałanie 10.2.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

3. Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

4. Okres realizacji: 1.08.2016 – 3.06.2018

5. Wartość projektu: 1 659 058,46 zł

6. Kwota dofinansowania: 1 576 105,53 zł

7. Opis projektu: 

Problem: dysproporcje edukacyjne, niska jakość edukacji w Jeleniej Górze - w 10 szkołach prowadzących kształcenie ogólne uczniowie osiągają wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej % ZIT AJ. Zdiagnozowano, iż problem dotyczy uczniów, nauczycieli, szkół.

Uczniowie: niska motywacja do nauki, braki w wiedzy z wcześniejszych lat, trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, problemy rozwojowe.

Szkoły: niedostateczna oferta dodatkowych zajęć odpowiadających potrzebom uczniów, w tym o szczególnych potrzebach, proces uczenia niedostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów, brak nowoczesnego wyposażenia, w tym specjalistycznego.

Nauczyciele: niewystarczające kwalifikacje w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i szczególnych potrzeb uczniów.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z jeleniogórskich publicznych szkół:

 1. Szkoła Podstawowa Nr7
 2. Szkoła Podstawowa Nr8
 3. Szkoła Podstawowa Nr13
 4. Szkoła Podstawowa Nr15
 5. Gimnazjum Nr3
 6. Gimnazjum Nr4
 7. Gimnazjum Nr5
 8. Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych
 9. Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr2
 10. III Liceum Ogólnokształcące

Łącznie wsparciem zostanie objętych min. 1167 osób, w tym: min. 1112 uczniów, w tym 56 niepełnosprawnych: (541 uczniów szkół podstawowych, w tym 36 niepełnosprawnych, 217 uczniów gimnazjów, w tym 16 niepełnosprawnych, 354 uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnych, w tym 4 niepełnosprawnych) i 55 nauczycieli pracujących w szkołach objętych wsparciem. Działania:

 • Dodatkowe zajęcia w obszarze kompetencji kluczowych (wyrównawcze)
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach (wspomagające rozwój, koła z zakresu kompetencji kluczowych)
 • Stypendia
 • Kursy/studia dla nauczycieli (kompetencje kluczowe, specjalne potrzeby)
 • Doposażenie szkół( pomoce dydaktyczne, w tym TIK, doposażenie do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie specjalistyczne)

Efekty: wzrost kompetencji uczniów, wyrównanie deficytów rozwojowych, wzrost kwalifikacji nauczycieli, wzrost jakości edukacji, poprawa wyników edukacyjnych, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w m. Jelenia Góra

8. Dokumenty:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin programu pomocy stypendialnej

Zarządzenie nr 0050.873.2017.VII

 

Loga unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

 

Kalendarz FB