Programy Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych


Niepełnosprawność to stan, w którym występują trudności z wykonywaniem wszystkich lub niektórych czynności życiowych, związany ze stanem zdrowia, problemami fizycznymi i psychosocjalnymi. Przyjmuje się, że niepełnosprawność jest kompleksem zjawisk, na które nakładają się czynniki bezpośrednio związane z chorobą oraz inne tj. kultura, poziom edukacji, rodzaj wykonywanej pracy, stan psychiczny oraz warunki socjalno-bytowe.

Niepełnosprawność nie jest rozumiana tylko, jako rezultat choroby czy uszkodzenia ciała, ale stanowi wynik napotykanych w środowisku barier: społecznych, ekonomicznych oraz fizycznych. Stwarzane przeszkody uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym korzystanie w pełni ze swoich praw oraz pozbawiają ich możliwości niezależnego funkcjonowania w środowisku.

Specyfika potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych wymaga inicjowania i realizowania wielu działań, które chronią te osoby przed bezradnością, stwarzają im warunki do rozwoju, motywują do aktywności i zaradności urzeczywistniając zasadę wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym możliwość pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym, wskazuje instytucjom i organizacjom kierunki działań, poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji, jak i stworzenia mechanizmów wyrównywania szans i warunków korzystania z przysługujących im praw.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 344.XXXV.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. ten rok jest rokiem kończącym Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych o nazwie MOST. 
Urząd Miasta Jeleniej Góry przygotowując nowy program opierała się na wnioskach wynikających z realizacji Programu MOST w latach 2009 – 2012 oraz propozycjach, które wpływały w trakcie jego realizacji z organizacji osób niepełnosprawnych, jednostek organizacyjnych miasta i innych podmiotów działających w sferze środowiska niepełnosprawnego.

Utworzono nowy Program DOMINO III na lata 2014-2018
Harmonogram Programu Domino III

 

 

Kalendarz FB