Park Zdrojowy w Cieplicach - kronika projektu

Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 14.908.500,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 10.435.950,00 PLN

Projekt zrealizowany.

Roboty budowlane prowadzone przez ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej w terminie od 04.05.2010 r. do 30.11.2011 r.

Wartość robót budowlanych: 11.609.142,95 PLN

W ramach projektu wykonano nowe nasadzenia, przebudowano alejki parkowe, oświetlenie, wykonano iluminację pomników, bram wejściowych, mostków, drzew, wybudowano 3 nowe fontanny, ustawiono nowe ławki, kosze na śmieci i automatyczną, bezobsługową toaletę.

Opis projektu

Parkom Zdrojowym w Cieplicach już dawno należało przywrócić blask i uwydatnić ich piękno by nie tylko rozkoszować się czystym i świeżym powietrzem, ale również móc zapewnić oczom odpowiednie doznania estetyczne. Jednak dopiero teraz, kiedy miasto pozyskało odpowiednie środki zewnętrzne, stało się to realne i możliwe. Tym sposobem już w II kwartale 2010 roku ruszyły prace zmierzające do uatrakcyjnienia zabytkowego Parku Zdrojowego.

Projekt zakłada przeprowadzenie rewitalizacji Parku Zdrojowego o powierzchni około 17 ha, gdzie podstawowym szkieletem działań będzie odbudowa układu dróg i ścieżek z początku XX wieku. Nawierzchnie wykonane będą z tzw. naturalnego, ulepszonego kruszywa jak dla nawierzchni żwirowej, łączony kostką granitową i obrzeżem gazonowym grubości 6 cm. Wnętrza parkowe wzbogacone zostaną barwnymi rabatami roślin bylinowych i grupami krzewów ozdobnych. Istniejąca fontanna zostanie zastąpiona trzema fontannami otoczonymi parterami kwiatowymi. Układ nowych fontann stanie się jednym 

z najważniejszych elementów kompozycji parku. Połączenie parującej wody z zapachami wybranych gatunków roślin stworzy wyjątkowy mikroklimat sprzyjający rekonwalescencji kuracjuszy. Zakłada się również przywrócenie funkcji istniejącego i obecnie nieczynnego układu zbiorników wodnych, co niewątpliwie podniesie atrakcyjność Parku. W celu nadania właściwej oprawy historycznej wnętrza Parku Zdrojowego zaprojektowano przywrócenie ażurowego, kutego ogrodzenia parkowego. Przyczyni się ono do podkreślenia rangi obiektu, a ażurowy charakter ogrodzenia nie będzie zacierać powiązań widokowych z otoczeniem. Wszystkie nowe elementy oparte zostaną na zasadach charakterystycznych dla XIX-wiecznej sztuki ogrodowej.

W projekcie zaplanowano jednorodne stylistycznie nowe elementy małej architektury, takie jak:

  • Modernizację oświetlenia alejek parkowych i montaż 136 sztuk stylizowanych lamp oświetleniowych o wysokości 4 m
  • Iluminację pomników, bram wejściowych, mostków oraz drzew poprzez montaż 17 sztuk doziemnych opraw oświetleniowych,
  • Budowę 3 sztuk nowych fontann,
  • Posadowienie 220 sztuk stylizowanych ławek parkowych,
  • Posadowienie 220sztuk stylizowanych koszy na śmieci,
  • Posadowienie automatycznej, bezobsługowej toalety w kształcie i materiałach nawiązujących do zabytkowego charakteru parku.

Projekt rewaloryzacji Parku Zdrojowego łączy w sobie dwie możliwości: funkcjonowania Parku, jako samodzielnego terenu wypoczynku turystów, kuracjuszy i mieszkańców miasta oraz miejsca o wyjątkowych walorach historycznych i estetycznych będącego w przeszłości wizytówką cieplickiego kurortu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego” nr UDA-RPDS.06.01.00-02-002/09-00 z dnia 19.10.2009 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” („Turystyka i kultura”), Działanie nr 6.1 „Turystyka uzdrowiskowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

Całkowita wartość Projektu wynosi - 14 908 500, 00 PLN;

Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej - 10 435 950,00 PLN stanowiące nie więcej niż 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu- 31.01.2012 r.

 

zdrojowy1

zdrojowy4

zdrojowy5

Fotorelacja z dnia 16 stycznia 2012 r.

16.01.2012.1

16.01.2012.2

16.01.2012.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotorelacja z postępu prac z dnia 30 grudnia 2011 r.

30.12.2011.5

30.12.2011.1

30.12.2011.2

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotycząca zadania „Utrzymanie Parku Zdrojowego w Jeleniej Górze”. Wartość umowy wynosi 172 800,00 PLN.

Jelenia Góra, dn. 20.12.2011 r

 

 

Fotorelacja z postępu prac z dnia 8 grudnia 2011 r

8.12.11.1

8.12.11.2

8.12.11.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Utrzymanie Parku Zdrojowego w Jeleniej Górze”. Informacje o przetargu znajdują się pod adresem:

http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=7289&idmp=99&r=r

 

Fotorelacja z postępu prac z dnia 15 marca 2011 r.

15.03.11.1

15.03.11.2

15.03.11.3

15.03.11.4

Fotorelacja z postępu prac z dnia 30 września 2010 r.

30.09.10.1

30.09.10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie placu budowy pod inwestycję.-Jelenia Góra, dn. 25.05.2010 r.

Zawarcie umowy z firmą ANTI S.A. na roboty budowlane o wartości 11 536 063,30 PLN.-Jelenia Góra, 05.05.2010 r.

Zawarcie umowy z firmą PM Group sp. z o.o. na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu o wartości 410 408,00 PLN. -Jelenia Góra, dn. 08.01.2010 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego” o wartości 14 908 500,00 PLN.-Jelenia Góra, dn. 19.10.2010 r.

Decyzja o otrzymaniu dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 3235/III/09. -Jelenia Góra, dn. 25.08.2009 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego" -Jelenia Góra, dn. 28.05.2009 r.

Przydatne linki:

Strona poświęcona Unii Europejskiej - www.europa.eu

Strona poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - www.rpo.dolnyslask.pl/

 

Kalendarz FB