Ogólne zasady rekrutacji

Miasto Jelenia Góra, informuje że rekrutacja do publicznych szkół wszystkich etapów kształcenia oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, odbywać się będzie w formie elektronicznej.

 

Terminy składania wniosków:

  1. Przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych nr 3,8 i 13; od 14 marca do 31 marca 2016 r. Strona internetowa dla rodziców dostępna od dnia 14 marca 2016 r.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

 

  1. szkoły podstawowe: od 4 kwietnia do 18 kwietnia 2016 r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

  1. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: od 1 czerwca do 23 czerwca 2016 r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 

Terminy rekrutacji do:

  1. Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych określone są w Zarządzeniu nr 0050.521.2016.VII Prezydenta Miasta nr  z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra;
  2. szkół podstawowych określone są w Zarządzeniu nr 0050.533.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
  3. gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  wynikają z Zarządzenia nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia rekrutacji dla poszczególnych etapów kształcenia zostaną zamieszczone na stornie internetowej miasta w zakładce edukacja.

 

Zamiany w ustawie o systemie oświaty nakładają na Miasto Jelenia Góra, od roku szkolnego 2014/2015, obowiązek określenia w formie uchwały dodatkowych kryteriów, poza obligatoryjnymi ustawowo, które są brane pod uwagę na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli. Kryteria te określone zostały w uchwale nr 167.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Natomiast od roku szkolnego 2016/2017 Miasto Jelenia Góra zostało zobowiązane do określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych dla uczniów spoza obwodu. W związku z tym, że do szkół podstawowych i gimnazjów w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rejonowe, kryteria te stosowane są w sytuacji gdy po przyjęciu wszystkich dzieci rejonowych szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria do szkół podstawowych określa uchwała nr 169.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych natomiast kryteria do gimnazjów określa uchwała nr 168.XXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjów

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra w zakładce edukacja.

Grupa:

 

Kalendarz FB