Nowe zasady wycinki drzew i krzewów

Kto może wyciąć drzewo bez zezwolenia? Kiedy dopuszczalna jest wycinka drzew na działce? Zmieniona ustawa o ochronie przyrody pozwala na wycinkę drzew na własnej posesji bez zezwolenia. Są jednak pewne obostrzenia.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.).

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w myśl art. 83f ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 3b i 5 ww. ustawy, nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 100 cm –w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 3. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

Jednocześnie informuje się, że użytkownicy wieczyści oraz wspólnoty mieszkaniowe są nadal zobowiązane do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ze swoich nieruchomości.

Ponadto informuje się, że znaczna część Miasta Jelenia Góra jest wpisana do rejestru zabytków. Są to m.in.: średniowieczne centrum Jeleniej Góry, południowa część śródmieścia miasta, zabytkowe centrum Cieplic oraz większa część Sobieszowa. Na tych terenach obowiązują inne zasady dotyczące usuwania i przycinania drzew oraz krzewów.

W związku powyższym w celu usunięcia, ale również i przycięcia drzew i krzewów rosnących na ww. terenach należy każdorazowo uzyskać zezwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze (58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 23, tel.: 75 64 59 752) – w myśl art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).

Należy również dodać, że Prezydent Miasta Jeleniej Góry, w myśl art. 88 ust. 1 pkt    1-4 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra tel. 75 75 46 306

Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), wycinkę i przycięcie drzew lub krzewów zaleca się wykonywać w okresie od dnia 16 października do końca lutego, aby nie dopuścić do ewentualnego zniszczenia miejsc lęgowych zwierząt gatunków chronionych.

 

Na terenie Miasta Jeleniej Góry występują następujące obszary Natura 2000:

 1. Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Karkonosze o numerze kodu PLB020007
 2. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Karkonosze o numerze kodu PLH020006
 3. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Stawy Sobieszowskie o numerze kodu PLH020044
 4. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Źródła Pijawnika o numerze kodu PLH020076

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000;

- pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

W związku z powyższym przed usunięciem drzew lub krzewów z działek zlokalizowanych w obrębie obszarów Natura 2000 zaleca się wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, tel. 71 34-06-807) w celu potwierdzenia braku negatywnego oddziaływania planowanej wycinki na obszary Natura 2000, w myśl  art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o  ochronie przyrody.

 

Część Miasta Jelenia Góra znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru wraz z otuliną oraz otuliny Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody w parku krajobrazowym może zostać wprowadzony zakaz m.in. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

W związku z powyższym przed usunięciem drzew lub krzewów z działek zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru wraz z otuliną oraz otuliny Rudawskiego Parku Krajobrazowego zaleca się wystąpienie do Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra (ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra,         tel. 75 75 53 735) w celu ustalenia czy na danym terenie obowiązuje przedmiotowy zakaz oraz jeśli tak to czy możliwe jest odstępstwo od tego zakazu, w myśl art. 17 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Ważna informacja

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012 r. nr 260.XXVIII.2012 w sprawie nadania statutu Uzdrowiska Cieplice na terenie stref „A”, „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej do zachowania wskazuje się istniejącą zieleń wysoką, za wyjątkiem wykonywania cięć podyktowanych złym stanem zdrowotnym drzewostanu, zagrożeniem bezpieczeństwa lub w związku z ustalonym zagospodarowaniem terenów, na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

Na terenie Miasta Jelenia Góra występuje również 16 pomników przyrody stanowiących pojedyncze drzewa lub grupy drzew, które podlegają ochronie, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

 

 

Kalendarz FB