Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) do udziału w konsultacjach projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok"

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/8762/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach

 

 

Kalendarz FB