Dotacja na zmianę ogrzewania wykonaną w 2016 roku

Miasto  Jelenia Góra będzie udzielało dotacji celowej na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i dla których nie udzielono dofinansowania z innych źródeł (np. Programu pilotażowego  pn.: Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część 1) Program  Pilotażowy KAWKA”).

 

Podstawa prawna:Uchwała nr 304.XLI.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2543).

 

link do Uchwały 

 

Wyżej wymieniona Uchwała wchodzi w dniu 06.06.2017 r.

W związku z powyższym WNIOSKI przyjmowane będą w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Miasta Jelenia Góra, pokoje 51-55 (II piętro nad kasą)  ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, w terminie od dnia 06.06.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

pobierz wniosek

Załączniki do wniosku:

 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku;
 • w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości *,
 • w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania*,
 1. kserokopia umowy dostarczania paliwa/energii*…………………………
  z dnia………………...………….  Zawarta z …………………………
 2. kserokopia protokołu odbioru wewnętrznej instalacji gazowej – w przypadku ogrzewania gazowego lub kserokopia protokołu z pomiarów instalacji elektrycznej – w przypadku ogrzewania elektrycznego,
 3. kserokopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej*,
 4. kserokopia zaświadczenia o dacie i liczbie wyłączonych pieców węglowych/likwidacji kotłowni węglowej, wystawione przez kominiarza lub wykonawcę zmiany systemu ogrzewania,
 5. kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzająca trwałe usunięcie połączenia pieca kaflowego z przewodem kominowym,
 6. kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowe wykonanie zadania -
  w przypadku ogrzewania gazowego*,
 7. oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy *:
 • pełnomocnictwo,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
 • oryginały następujących faktur/rachunków wraz z potwierdzeniami przelewów -
  w przypadku płatności bezgotówkowych - wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę,
 • nne dokumenty*

* niepotrzebne skreślić (tzn. nie załącza się do wniosku) 

 

Koszty kwalifikowane:

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania, w szczególności:

1)      kosztów demontażu palenisk opalanych paliwem stałym (węgiel, koks);

2)      kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania;

3)      kosztów likwidacji, modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;

4)       kosztów na opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano- wykonawczy montażu instalacji, opinie kominiarskie).

 

Wysokość dotacji:

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do 7 000 zł.

Procedura postępowania w zakresie realizacji złożonych wniosków

Procedurę postępowania w zakresie realizacji  złoconych wniosków określa zarządzenie nr 0050.1022.2017.VII Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry  z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie realizacji wniosków złożonych w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.


link do zarządzania : http://bip.jeleniagora.pl/ordinances/content/6909


 

 

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania 2017/2018 w ramach WFOŚ

 

Kalendarz FB