Bezzwrotne dotacje dla rzemieślników

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór na dotacje dla rzemieślników z całego województwa dolnośląskiego w ramach schematu 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Rodzaj projektów  podlegających dofinansowaniu:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP, na unowocześnienie/ zmianę rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika). Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Rodzaj beneficjentów:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy- rzemieślnicy. Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom -  osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólnikom spółki cywilnej oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014  z dn. 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu [GBER].

Ww. osoby fizyczne muszą być jednocześnie rzemieślnikami - zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Przy określeniu wielkości przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę także przedsiębiorstwa partnerskie oraz powiązane.

Za dowody kwalifikacji zawodowych rzemieślnika uznaje się:

1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła;

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;

3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;

4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

Poziom dofinansowania:

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Poziom dofinansowania dla beneficjentów do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski będą przyjmowane od 05.10.2017 do 07.12.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w październiku 2017 uruchomi w województwie dolnośląskim preferencyjne pożyczki z przeznaczeniem inwestycyjnym, tzw. JEREMIE 2 dla miko, małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość pożyczki maksymalnie 500 tys., spłata w ciągu 5 lat, bez prowizji i dodatkowych opłat, oprocentowanie dla mikroprzedsiębiorców 1,83%, a dla pozostałych 2,83%.

Więcej informacji: www.dolny-slask.pl

 

Więcej informacji: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/745-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-rzemieslnicy.html

 

Kalendarz FB